www. przedsiebiebiorca.pl

 

 

Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji działający w ramach Krajowego Systemu Usług – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wspiera przedsiębiorców na terenie całej Polski poprzez świadczenie kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej i rozwojowej przedsiębiorstw.

 

Ośrodek KSI świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym obejmujące m.in.:

Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;

Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w I etapie usługi.

 

Aktualnie Ośrodek KSI realizuje projekt „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2), który zakłada wsparcie 10 firm z sektora MŚP, z uwzględnieniem zarówno młodych firm typu „start-up" jak i  także dłużej działających na rynku firm, które będą wykazywały proinnowacyjne podejście do prowadzonej działalności. Ośrodek KSI AIP koncentruje się przede wszystkim na przedsiębiorstwach z ambicjami i zdiagnozowanymi perspektywami związanymi z innowacjami opartymi na wiedzy i technologii z branży ICT obejmującej nowoczesne usługi i produkty, Internet i aplikacje mobilne. Projekt jest skierowany do wszystkich firm z obszaru Polski.

 

W celu skorzystania z usług doradczych o  charakterze proinnowacyjnym oraz ubiegania się o możliwość udziału w projekcie „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" prosimy o kontakt z Ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji prowadzonego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości:

Adres: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa (czynny poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:30)

Telefon: (22) 745 19 19

E-mail: ksi@przedsiebiorca.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty Ośrodków Krajowej Sieci Innowacji znajdą Państwo na stronie -

www.ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie   

Zapraszamy również na stronę Krajowego Systemu Usług – www.ksu.parp.gov.pl 
 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka