O Punkcie Konsultacyjnym KSU

Punkty Konsultacyjne KSU prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć liczącą 39 PK KSU. Zadaniem PK KSU jest dostarczenie obecnym i przyszłym przedsiębiorcom wsparcia ułatwiającego świadome rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej, poprzez świadczenie usługi doradczej tj.: asysty w prowadzeniu działalności dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą". Działalność PK KSU finansowana jest w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Usługa Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc zarówno dla start-upów, jak i już działających mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców i obejmuje swym zakresem obszary związane z formalno-prawnymi aspektami, marketingiem, organizacją, źródłami finansowania.
Usługi są dofinansowane do 90% kosztów usługi, stanowiąc pomoc de minimis dla przedsiębiorcy, natomiast 10% stanowi wkład własny przedsiębiorcy (koszt dla klienta to jedynie 12 zł netto za godzinę współpracy z Doradcą PK KSU).
Doradztwo dla przedsiębiorców, porady, wskazówki, jak założyć firmę, jak się rozliczyć, jaką wybrać formę prawną dla nowo zakładanej firmy, a nawet pomoc w szukaniu finansowania zewnętrznego - to nowoczesne usługi rozwojowe, jakie aktualnie oferują Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług.

Zapraszamy do skorzystania z usługi Asysty w prowadzeniu działalności

Usługa "Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej" to usługa skierowana do mikro-, małych i średnich firm, polegająca na bezpośredniej współpracy Klienta z osobistym Doradcą PK KSU. Usługa ta jest częściowo odpłatna - 12 zł netto za godzinę współpracy (kwota ta wynika z 90% dofinansowania usługi ze środków publicznych - pomoc de minimis). Projekt przewiduje dofinansowanie usługi składającej się z dwóch etapów nawet do 40 godzin współpracy z Doradcą.

Usługa realizowana przez Doradcę PK KSU składa się z dwóch etapów:

  • Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta
  • Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania

Przed realizacją każdej usługi ustalany jest indywidualnie szczegółowy zakres odpowiadający zgłoszonym przez Klienta i zdiagnozowanym przez Doradcę potrzebom, określany jest czas planowany na wykonanie potrzebnej usługi.

Zakres świadczonych usług w ramach projektu:

  • Spełnianie wymogów formalno-prawnych
  • Marketing przedsiębiorstwa
  • Organizacja przedsiębiorstwa
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Rejestracja działalności gospodarczej

 

Usługi mogą być świadczone również dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, pod warunkiem, że po zarejestrowaniu działalności usługa rozwojowa będzie kontynuowana.

Zapraszamy do kontaktu

Punkt Konsultacyjny KSU
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Ul. Piękna 68, V piętro
00-672 Warszawa
Tel. 22 745 23 85

 


Punkt prowadzony jest przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

DANE OSOBOWE
W związku z obowiązkiem ewidencjonowania usług konieczne jest uzyskanie danych osobowych Klienta (m.in. imię, nazwisko, PESEL, w przypadku przedsiębiorców również kod PKD, NIP, nr REGON) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do 31.12.2020 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).Powyższe dane służą celom sprawozdawczym PK, w związku z czym informujemy o możliwości przeprowadzenia monitoringu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wskazane przez PARP podmioty, obejmującego badania ankietowe oraz bezpośrednie wizyty przedstawicieli PARP u Klientów, którzy korzystali z usług Punktu Konsultacyjnego. Punkt Konsultacyjny działa w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops"

Współpracujemy z firmami