Zasady funkcjonowania Startup'ów

                Część I

 

§1            Postanowienia ogólne

 

1.             Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki realizacji przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zwanymi dalej AIP, programu praktycznej nauki rozwoju przedsiębiorczości pod nazwą „Program AIP".

2.             Świadczenie pomocy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy z Uczestnikiem Programu, o której mowa w §2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 

 

§2            Definicje

 

1.             Program AIP - techniczne i organizacyjne formy działania określone niniejszym Regulaminem.

2.             Inkubator - jednostka organizacyjna Fundacji, funkcjonująca przy uczelni wyższej, której powierzono wykonywanie zadań pomocniczych w ramach obsługi Programu AIP .

3.             Dyrektor AIP - osoba umocowana przez Zarząd AIP, do kierowania Inkubatorem oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności.

4.             Uczestnik Programu AIP - osoba fizyczna, która została przez AIP zakwalifikowana do przystąpienia do Programu AIP i podpisała z AIP stosowną umowę.

5.             Startup – przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez AIP.

6.             Umowa - umowa regulująca prawa i obowiązki AIP oraz Uczestnika Programu, której integralną część stanowią niniejsze Zasady funkcjonowania Startup'ów.

 

 

§3            Pomoc świadczona przez AIP

 

 1. W ramach Programu AIP, AIP pomaga, tworzy i prowadzi działalność gospodarczą według pomysłu biznesowego opracowanego przez Uczestnika Programu AIP (dalej: Startup). Uczestnik Programu AIP przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż AIP nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za uzyskanie określonych wyników finansowych, uzyskania zysku z jakichkolwiek działań podjętych w ramach Startup'u, zrealizowania prognozowanego stopnia rozwoju lub uzyskania innych rezultatów zakładanych przez Uczestnika Programu AIP. W szczególności działalność prowadzona w ramach Startup'u obciążona jest ryzykiem utraty płynności finansowej, ryzykiem niezależnych zdarzeń rynkowych i makroekonomicznych, ryzykiem operacyjnym. Program AIP służy wyłącznie weryfikacji zasadności podstaw przyjętych jako założenia pomysłu biznesowego, nie będąc formą zastępczą dla prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przez Uczestnika Programu AIP.
 2. Z tytułu prowadzenia Startup'u AIP nie pobiera jakiekolwiek wynagrodzenia (niezależnie od formy) od Uczestnika Programu AIP.
 3. AIP prowadzi księgowość przedsięwzięcia gospodarczego realizowanego w ramach programu AIP,  zapewnia jego obsługę kadrową oraz płacową, a także podejmuje inne czynności które są niezbędne dla funkcjonowania Startup'u
 4. W trakcie obowiązywania umowy, Uczestnik Programu współdziała w rozwoju Startup'u, w szczególności poprzez bieżące konsultacje, uczestnictwo w spotkaniach, opracowywanie strategii rozwoju, wyszukiwanie Klientów, wskazywanie możliwych rynków zbytu na usługi lub towary wytworzone w ramach działalności Startup'u, wyszukiwanie potencjalnych dostawców towarów i usług.
 5. AIP prowadzić będzie rozliczenia finansowe działalności prowadzonej w ramach Startup'u na wyodrębnionym rachunku bankowym. AIP umożliwia Uczestnikowi Programu bieżący wgląd w stan i historię rachunku bankowego na zasadach określonych przez bank prowadzący rachunek bankowy. Koszt obsługi rachunku bankowego pomniejsza przychód uzyskiwany w związku z przedsięwzięciem gospodarczym realizowanym w ramach programu AIP.
 6. Do odpowiedzialności AIP i Uczestnika Programu AIP za zobowiązania AIP powstałe w związku z działalnością Startup'u, wobec osób trzecich, nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności solidarnej. Uczestnik Programu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania które podejmował w ramach działalności Startup'u. Uczestnik Programu ponosi jednak wobec AIP pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone AIP.
 7. Żadne z postanowień regulaminu nie może być interpretowane w sposób wskazujący na domniemane udzielenie pełnomocnictwa Uczestnikowi Programu AIP do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz AIP, w szczególności poprzez dokonywanie rozporządzeń lub zaciąganie zobowiązań (w tym podejmowania czynności przygotowawczych zmierzających do dokonania rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania). Uczestnik Programu AIP akceptuje fakt i zobowiązuje się do należytego i wyczerpującego informowania osób trzecich o braku swego umocowania koniecznego do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz AIP. W ramach prowadzenia wszelkiej korespondencji oraz podejmowania innych form występowania wobec osób trzecich w sprawach związanych z działalnością prowadzoną w ramach Startup'u.
 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu AIP zobowiązania o którym mowa w ustępie 7 powyżej, Uczestnik Programu AIP niezwłocznie dopełni wszelkich czynności mających na celu poinformowanie osoby trzeciej. W przypadku wprowadzenia osoby trzeciej w błąd co do udzielenia `Uczestnikowi Programu AIP pełnomocnictwa do reprezentowania AIP, Uczestnik Programu AIP zobowiązany jest zwolnić AIP z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, a także w dopuszczalnych przez prawo granicach, Uczestnik Programu AIP doprowadzi do wstąpienia w miejsce AIP jako strony, zwolnienia AIP z długu, przejęcia zobowiązania albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu, (np. interwenienta lub uczestnika). Uczestnik Programu AIP zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. Postanowienie ust. 9 poniżej stosuje się odpowiednio.
 9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko AIP, z zarzutem: naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, naruszenia przepisów prawa, bądź wyrządzenia szkody (dalej: Zarzut) w związku z prowadzeniem działalności Startup'u w ramach programu AIP, AIP niezwłocznie powiadomi Uczestnika Programu AIP o ww. okoliczności. Powiadomienie Uczestnika Programu AIP jest równoznaczne z wezwaniem Uczestnika Programu AIP do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Uczestnik Programu AIP udzieli wszelkiej pomocy w zakresie wszczętego postępowania.
 10. Uczestnik Programu AIP jest zobowiązany w każdym czasie do bezzwłocznego podjęcia niezbędnych czynności mających na celu zapobieżenie powstaniu szkody w mieniu AIP, w tym ograniczeniu rozmiarów zaistniałej szkody, a także przeciwdziałanie sytuacjom skutkującym skierowaniu roszczeń przeciwko AIP. Jednocześnie Uczestnik Programu AIP zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o ww. fakcie AIP.
 11. W celu zwiększenia potencjału rynkowego pomysłu biznesowego w ramach Programu AIP, a także celem zwiększenia szans uruchomienia przez Uczestnika Programu AIP działalności gospodarczej po zakończeniu uczestnictwa w Programie AIP, AIP rekomenduje Uczestnikowi Programu AIP uczestnictwo w zajęciach i spotkaniach organizowanych przez Dyrektora Inkubatora.

 

§4            Przyjęcie do programu AIP

 

1.             W Programie AIP mogą brać udział osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz nie uczestniczące w organach jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub w organach zarządczych osób prawnych, osoby będące udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych, z wyłączeniem podmiotów uczestniczących w rynku zorganizowanym w rozumieniu ustawy o instrumentach finansowych.

2.             W Programie AIP nie mogą brać udziału projekty:

a)            stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego;

b)            uciążliwe dla pozostałych firm działających w AIP;

c)            sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi;

d)            które nie uzyskały pozytywnej oceny Dyrektora AIP;

e)            dla realizacji których niezbędne jest stosowanie prawa obcego lub ewentualny spór wynikły w trakcie realizacji projektu nie będzie rozpoznawany przez polski sąd powszechny.

f)             naruszające, bądź grożące naruszeniem, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

 

 

§5            Procedura przyznawania dostępu do Programu AIP

 

1.             Osoba zainteresowana otwarciem przez AIP Startup'u składa wniosek do Dyrektora Inkubatora.

2.             Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, posiada formę "Formularza zgłoszeniowego", dostępnego na stronie przedsiębiorca.pl. Po zawarciu umowy, formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4.             Dyrektor Inkubatora, podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu Uczestnika do Programu AIP. Ocena Dyrektora Inkubatora jest podejmowana w szczególności na podstawie analizy danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym,  a w szczególności zawartych w opisie pomysłu biznesowego prognoz finansowych i przeprowadzonej analizy uwarunkowań rynkowych, rokującej co do rentowności przedsięwzięcia gospodarczego rozwijanego w ramach Startup'u. Decyzja Dyrektora Inkubatora nie wymaga uzasadnienia.

 

§6            Zasady funkcjonowania Startup'u

 

 1. Uczestnik Programu AIP jest uprawniony do zysku uzyskanego przez AIP w ramach działalności Startup'u. Zysk Startup'u stanowi kwota przychodu uzyskanego w ramach jego funkcjonowania pomniejszona o koszty związane z funkcjonowaniem Startup'u, a w szczególności:
 1. Należności publicznoprawne związane z działalnością prowadzoną w ramach Startup'u.
 2. Koszty ponoszone przez AIP w ramach obsługi księgowej;
 3. Koszty ponoszone przez AIP w ramach obsługi kadrowo – płacowej;
 4. Koszty ponoszone przez AIP w ramach obsługi prawnej;
 5. Koszty obsługi administracyjnej;
 6. Koszty obsługi rachunku bankowego;
 7. Kwoty wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z działalnością prowadzoną w ramach Startup'u, w tym należności wynikające z umów określonych w ust. 4 poniżej;
 8. Zobowiązania AIP powstałe z tytułu działalności prowadzonej w ramach Startup'u;
 9. Kwoty przeznaczone na pokrycie roszczeń osób trzecich związanych z działalnością Startup'u, w tym zasądzone roszczenia osób trzecich związane z działalnością Startup'u;
 10. Wszelkie pozostałe zobowiązania zaciągnięte oraz wydatki dokonane przez AIP w związku z działalnością Startup'u.
 1. Nadwyżka kosztów z tytułu funkcjonowania Startup'u nad przychodami AIP uzyskanymi w ramach funkcjonowania Startup'u stanowi stratę.
 2. W przypadku gdy w ramach Startup'u nie został uzyskany przychód w wysokości wystarczającej dla pokrycia strat Startup'u, Uczestnik Programu AIP jest obowiązany do dokonania dopłaty w wysokości niezbędnej dla pełnego wyrównania straty. Dopłaty są dokonywane w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym wykazano stratę. W przypadku uprawdopodobnienia powstania kosztu który spowodować może stratę, AIP jest uprawnione do żądania od Uczestnika Programu AIP wniesienia zaliczki na poczet dopłaty.
 3. Strony w drodze odrębnej umowy mogą postanowić o wykonaniu przez Uczestnika Programu AIP określonych czynności lub dzieła koniecznego do wykonania zobowiązań AIP wobec osób trzecich przyjętych w ramach działalności Startup'u lub wykonania innych czynności potrzebnych dla prowadzenia działalności w ramach Startup'u.
 4. Szczegółowa specyfikacja kosztów o których mowa w ust. 1 lit. b) do e) określona jest w części II niniejszych Zasad funkcjonowania Startup'ów.
 5. AIP jest uprawniona do wstrzymania dokonania wypłaty jakichkolwiek środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dla Startup'u w przypadku uprawdopodobnienia istnienia zobowiązań innych niż zobowiązania, o których AIP pozyskała wiedzę na podstawie posiadanych dokumentów.
 6. AIP uprawniony jest do zaliczenia w koszty związane z funkcjonowaniem Startup'u rezerw tworzonych na pokrycie zobowiązań, których istnienie jest uprawdopodobnione. W przypadku ustania okoliczności uzasadniających utworzenie rezerwy, kwota odpisana jako rezerwa powiększa przychód uzyskany w ramach funkcjonowania Startup'u.
 7. W celu zapewnienia odpowiedniego rozwoju gospodarczego Startup'u, AIP może zwrócić się do Uczestnika Programu AIP o przygotowanie raportu obejmującego co najmniej: analizę funkcjonowania Startup'u, stwierdzone czynniki sprzyjające bądź utrudniające rozwojowi Startup'u, analizę zasadności przyjętych założeń biznesowych, strategię dalszego rozwoju, właściwego poziomu współdziałania w zakresie rozwoju Startup'u. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 8. Uczestnik Programu AIP obowiązany jest do osobistego wykonywania czynności w ramach Programu AIP. Uczestnik Programu AIP nie jest uprawniony do powierzenia wykonania czynności w ramach Programu AIP, osobie trzeciej.
 9. Uczestnik Programu zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem AIP, w szczególności wyznaczone mocą Regulaminu, decyzją Zarządu AIP lub Dyrektora AIP. W każdym czasie Uczestnik Programu AIP zobowiązany jest do złożenia wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących funkcjonowania Startup'u.
 10. Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wewnętrznych procedur dotyczących funkcjonowania w Programie AIP, a zwłaszcza obiegu i archiwizacji dokumentów. Naruszenie postanowień procedur stanowi istotne naruszenie niniejszego regulaminu. Doręczenie treści procedur o których mowa w niniejszym ustępie, może nastąpić za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, w postaci ujawnienia na unikalnym koncie założonym dla Uczestnika Programu AIP na portalu przedsiębiorca.pl, odpowiedniej informacji o wprowadzeniu, zmianie, lub uchyleniu danej procedury.

§7            Procedury dyscyplinarne

 

 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu AIP, postanowień niniejszego Regulaminu albo procedur wydanych na podstawie §7 ust. 11, AIP wzywa do dopełnienia obowiązku. W przypadku każdorazowego skierowania pisemnego wezwania, Uczestnik Programu AIP pokrywa zryczałtowane koszty wysłania wezwania, w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu, AIP jest uprawniona do rozwiązania umowy.

 

§8            Zakończenie uczestnictwa w Programie AIP

 

1.             Wypowiedzenie przez AIP umowy z Uczestnikiem Programu następuje, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W każdym przypadku gdy okres likwidacji Startup'u jest dłuższy niż okres wypowiedzenia wskazany powyżej, Strony przyjmują iż bez konieczności dopełnienia dodatkowych czynności, okres wypowiedzenia zostaje przedłużony do czasu zakończenia likwidacji Startup'u.

2.             Z dniem złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, Strony przystępują do likwidacji Startup'u.

3.             W okresie postępowania likwidacyjnego, należy zakończyć bieżące interesy prowadzone w ramach działalności Startup'u, spieniężyć majątek Starup'u, ściągnąć nie zapłacone wierzytelności przysługujące AIP w związku z działalnością Startup'u, zaspokoić zobowiązania AIP powstałe w związku z działalnością Startup'u.

4.             Po zakończeniu okresu likwidacji Startup'u wyliczana jest wartość majątku Startup'u. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Startup'u jest wypłacany Uczestnikowi Programu AIP. Składniki majątku, które nie zostały spieniężone są przenoszone na własność Uczestnika Programu AIP (Uczestnik Programu AIP jest obowiązany wówczas do przekazania AIP jako płatnikowi kwot wystarczających na pokrycie ewentualnych obciążeń podatkowych)

5.             W przypadku gdy środki pieniężne pozostałe po okresie likwidacji Startup'u nie wystarczają na pokrycie zobowiązań lub kosztów Startup'u postanowienie §6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6.             Bez uszczerbku dla postanowień ust. od 1 do 6 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy po zakończeniu likwidacji Startup'u podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem lub zarzutem naruszenia przysługujących mu praw, likwidacja Startup'u jest otwierana na nowo. Otwarcie likwidacji na nowo w przypadku określonym zdaniem poprzednim nie wymaga zawarcia odrębnej umowy ani podjęcia dodatkowych czynności formalnych. Do likwidacji otwartej na nowo stosuje się postanowienia regulaminu.

7.             Otwarcie likwidacji na nowo następuje również we wszelkich przypadkach ujawnienia okoliczności mającej istotny wpływ na wynik oraz decyzje podjęte w związku z likwidacją Startup'u, w szczególności w razie spłaty przez dłużnika należności wcześniej odpisanych w straty jako nieściągalne, lub ujawnienia interesów które nie zostały zakończone, w tym niespłaconych lub niezaspokojonych zobowiązań, a także powstania dodatkowych kosztów związanych z działalnością Startup'u.

8.             Decyzję o zakończeniu likwidacji Startup'u, jak również otwarciu likwidacji na nowo, podejmuje AIP. 

 

§9            Współpraca z AIP po okresie trwania Programu AIP

 

1.             Po ustaniu umowy, Uczestnicy Programu AIP, którzy założyli działalność gospodarczą mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług AIP świadczonych w ramach AIP Business Link.

2.             Po trzech miesiącach udziału w Programie AIP, Uczestnik Programu AIP nabywa prawo przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania inwestycji kapitałowej w ramach AIP Seed Capital. Warunki skorzystania z inwestycji kapitałowej określa AIP w regulaminie przeprowadzenia naboru do konkursu AIP Seed Capital.

 

§10          Postanowienia końcowe

 

 1. O zmianach niniejszego Regulaminu AIP zawiadomi Uczestników Programu, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do umowy.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Programu ma prawo rozwiązania umowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia o zmienionej treści regulaminu. Jeżeli w terminie określonym zdaniem poprzednim Uczestnik Programu AIP nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy, postanowienia zmienionego regulaminu staną się wiążące.
 3. AIP może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) rażącego naruszenia postanowień umowy (w tym regulaminu) przez Uczestnika Programu AIP; b) sprowadzenia szkody lub niebezpieczeństwa powstania szkody w mieniu AIP; c) wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko AIP w związku z działalnością prowadzoną w ramach Startup'u; d) naruszenia dóbr osobistych AIP przez Uczestnika Programu AIP.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Część II Szczegółowa specyfikacja kosztów

 

 

 

Niniejsza tabela nie ma charakteru wyczerpującego wykazu, co oznacza że jej treść ma charakter pomocniczy względem pozostałej treści umowy zawieranej z Uczestnikiem Programu AIP (w tym załączników). Przede wszystkim, brak ujęcia w tabeli danej kategorii kosztu, w szczególności wskazanej w § 6 ust. 1 Zasad funkcjonowania Startup'ów, nie jest tożsamy z brakiem ujmowania przy obliczaniu wyniku finansowego Startup'u kosztów zawierających się w nieujętej kategorii. Tabela odnosi się w głównej mierze do kosztów o charakterze zryczałtowanym, co jest pomocne przy planowaniu finansowym i strategicznym działań Startup'u.

 

Ilekroć mowa, iż dany zakres obsługi zawiera się w koszcie podstawowym oznacza to, że czynności zawierające się we wskazanym zakresie nie powodują powstania kosztów dodatkowych obciążających wynik finansowy Startup'u. Czynności mieszczące się w zakresie objętym kosztem podstawowym opisane są w Części III Zasad funkcjonowania Startup'ów pn. Zasady wykonywania obsługi Startup'ów.

 

 

 

Opis kategorii kosztu

Wysokość kosztu

1

Koszt podstawowy

250 zł

2

Koszt podstawowy w okresie zawieszenia

50 zł

3

Comiesięczny koszt dodatkowy w przypadku gdy działalność Startup'u wymaga uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

100 zł

4

Koszt dodatkowy w przypadku wykonania każdej dodatkowej analizy księgowej poza zakresem objętym kosztem podstawowym

50 zł

5

Koszt dodatkowy w przypadku księgowania każdego dodatkowego dokumentu księgowego ponad zakres objęty kosztem podstawowym

5 zł

6

Koszt dodatkowy za każde dwie godziny wykonywania analiz prawnych ponad zakres objęty kosztem podstawowym

100 zł

 

7

Koszt dodatkowy za wykonanie analizy prawnej w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia

100 zł

8

Koszt dodatkowy za czynności windykacji przedsądowej oraz sporządzenie pozwu w sprawach związanych z działalnością Startup'u.

Koszt rozliczany stosownie do nakładu pracy zgodnie z treścią pkt 6 powyżej powiększony o 5% wartości przedmiotu sporu

9

Koszt dodatkowy za czynności opracowania na etapie postępowania sądowego przed sądem I instancji stanowiska dotyczącego roszczenia zgłoszonego w związku z działalnością  Startup'u

Koszt rozliczany stosownie do nakładu pracy zgodnie z treścią pkt 6 powyżej powiększony o 5% wartości przedmiotu sporu

10

Koszt dodatkowy za czynności reprezentacji sądowej przed sądem powszechnym I instancji w związku z działalnością Startup'u

750 zł powiększone o 5% wartości przedmiotu sporu

11

Koszt dodatkowy za wydanie osobom trzecim (w tym organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom) dokumentu lub jego kopii, znajdującego się w posiadaniu AIP

10 zł

 

Część III Zasady wykonywania obsługi Startup'ow

 

 

 

 1. Ilekroć w odniesieniu do danej kategorii kosztów posłużono się sformułowaniem „koszt podstawowy", Strony przyjmują, iż w opisanym zakresie dany koszt został ujęty w kwocie kosztu podstawowego w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), którym Startup zostaje obciążony w każdym miesiącu jego funkcjonowania. Koszt podstawowy jest również uwzględniany przy szacowaniu wyniku finansowego Startup'u, również w okresie likwidacji.

 

 1. Strony jednokrotnie w okresie dwóch lat, mogą postanowić o zawieszeniu działalności prowadzonej w ramach Startup'u. W takim przypadku, AIP nie podejmuje jakichkolwiek czynności w związku z działalnością Startup'u. Rozpoczęcie biegu okresu zawieszenia działalności prowadzonej w ramach Startup'u następuje najwcześniej od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podjęto decyzję o zawieszeniu. W okresie zawieszenia Startup jest obciążany kosztem podstawowym w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), w każdym miesiącu jego funkcjonowania. W przypadku braku odmiennej decyzji Stron, Startup po okresie zawieszenia, trwającym dłużej niż trzy miesiące, przechodzi w stan likwidacji, o którym mowa w §8 Zasad funkcjonowania Startup'u. Jeżeli w okresie zawieszenia zostaną podjęte jakiekolwiek czynności (w tym konieczność opłacenia należności, uregulowania zobowiązań podatkowych), jest to równoznaczne z przerwaniem okresu zawieszenia od początku miesiąca, w którym nastąpiło podjęcie czynności. Za wyjątkiem przypadku określonego zdaniem poprzednim, zakończenie zawieszenia działalności prowadzonej w ramach Startup'u następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto decyzję o wznowieniu działalności.

 

 1. W przypadku prowadzenia przez AIP działalności w ramach Startup'u, która ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, lub uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanych, Startup jest obciążany miesięcznym kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).

 

 1. Koszt podstawowy jest powiększany o 50 zl (słownie: pięćdziesiąt złotych) w każdym przypadku przystąpienia kolejnej osoby do Programu AIP, po stronie Uczestnika Programu AIP.
 2. Jeżeli rzeczywiste koszty prowadzenia działalności przez AIP zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w niniejszej Szczegółowej specyfikacji kosztów, Startup jest obciążany kosztem w wysokości faktycznie poniesionej.

 

 1. Dla ustalenia wyniku finansowego Startupu'u przyjmuje się, iż koszty zostają odpisane w 2 (słownie: drugim) dniu każdego miesiąca, w którym zostały naliczone.
 1. Koszty obsługi księgowej:

 

 1. Analiza zagadnień księgowo - podatkowych:

 

 1. Przez analizy księgowe rozumie się analizę bieżącego zagadnienia związanego z działalnością prowadzoną w ramach Startup'u z zakresu księgowości i podatków, dotyczącą opisanego w zgłoszeniu stanu faktycznego lub weryfikacji istniejącego.

 

 1. W trakcie przeprowadzenia analizy księgowej kontakt ze zgłaszającym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej ksiegowosc@przedsiebiorca.pl – możliwe jest też skorzystanie z konsultacji w formie telefonicznej, jednak tylko w przypadku wcześniejszego zapytania drogą elektroniczną.

 

 1. W ramach kosztu podstawowego, przygotowywane są analizy zagadnień księgowo – podatkowych, których wykonanie nie przekracza 2h w miesiącu. Limit zgłoszeń analiz księgowych liczony jest w każdym miesiącu, nie ulega sumowaniu. Niewykorzystane zgłoszenia w danym miesiącu nie ulegają przeniesieniu na następne okresy.

 

 1. Zgłoszenia analizy do działu Księgowości PP rozpoznawane są w kolejności zgłoszeń. Czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 5 (słownie: pięć) dni roboczych, przy czym zgłoszenia, które wpłynęły po godzinie 15.00 uważa się za zgłoszenia doręczone następnego dnia roboczego. Termin realizacji zgłoszenia biegnie od momentu przesłania przez Uczestnika Programu wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku zgłoszeń przedstawiających wysoki stopień skomplikowania bądź złożoności, termin realizacji może ulec wydłużeniu, przy czym Uczestnik Programu zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zgłoszenia.

 

 1. Kolejna analiza księgowa skierowana do działu Księgowości PP powoduje obciążenie Startup'u kwotą 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za godzinę, przy czym ilość godzin do rozpoznania danej sprawy ustalana jest każdorazowo indywidualnie, po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszeniem .

 

 1. Obsługa księgowa Startup'u

 

 1. W ramach kosztów podstawowych AIP księguje 25 (słownie: dwadzieścia pięć) dokumentów w miesiącu. Przy czym do dokumentów księgowych zaliczamy: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, rachunki do umów cywilnoprawnych, noty, raporty miesięczne z kasy fiskalnej.

 

 1. W przypadku, gdy liczba księgowanych dokumentów przekroczy 25 (słownie: dwadzieścia pięć) w miesiącu, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) za każdy dodatkowy dokument.

 

 1. W przypadku, gdy w związku z działalnością prowadzoną w ramach Startupu, AIP musi podjąć dodatkowe czynności dotyczące obsługi księgowej, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym, rozliczanemu zgodnie z treścią pkt 1 lit e) powyżej.

 

 1. Koszty obsługi prawnej:
 1. Analizy prawne
 1. Analiza prawna odbywa się tylko w zakresie spraw dotyczących przedsięwzięcia prowadzonego w ramach Startup'u.
 2. Przez analizy prawne rozumie się opracowanie bieżącego zagadnienia prawnego związanego z działalnością Startup'u, wg opisanego w zgłoszeniu stanu faktycznego. W ramach analiz prawnych przeprowadza się: a) weryfikację lub stworzenie umów; b) ogólnych warunków umów; c) sporządzanie wezwań; d) pism procesowych; e) opinii prawnych; f) opiniowanie dokumentacji przetargowej. W ramach kosztu podstawowego przeprowadzana jest analiza prawna jednego zagadnienia dotyczącego: a) weryfikacji lub stworzenia umowy, b) opiniowania dokumentacji przetargowej, c) modyfikacji dokumentów wprowadzonych przez AIP jako wzorcowe do stosowania w ramach działalności Startup'ów, których wykonanie nie przekracza wymiaru 2,5h (słownie: dwie i pół godziny). Czas jest mierzony w oparciu o faktyczny nakład pracy poświęcony na wykonanie analizy). Limit godzin analiz prawnych liczony jest odrębnie w każdym miesiącu, nie ulega sumowaniu. Niewykorzystany czas w danym miesiącu nie ulega przeniesieniu na następne okresy rozliczeniowe.

 

 1. Wszelkie poddawane analizie kwestie oraz dokumenty powinny być przesłane w języku polskim w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej AIP w zakładce pn.: „STREFA STARTUP'ÓW". Przesyłane załączniki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym edytowanie *.doc, *.odt, *.docx, *.rtf. Zapytania nieprzesłane w sposób określony powyżej pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

 1. W przypadku konieczności wykonania analizy prawnej w wymiarze przekraczającym 2,5h (słownie: dwie i pół godziny) w miesiącu lub w zakresie wykraczającym poza wskazany powyżej, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde dwie godziny wykonania analiz prawnych w dodatkowym czasie lub zakresie.

 

 1. W przypadku zgłoszenia, które przekracza 2h (słownie: dwie godziny), zgłaszający otrzymuje przedmiotową informację wraz ze wskazaniem przewidywanej ilości godzin niezbędnej do wykonania analizy prawnej.

 

 1. Analizy prawne skierowane do działu Prawo PP rozpoznawane są w kolejności zgłoszeń. Czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 5 (słownie: pięć) dni roboczych, przy czym zgłoszenia, które wpłynęły po godzinie 15.00 uważa się za zgłoszenia doręczone następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia konieczności wykonania analizy prawnej w terminie 1 dnia roboczego od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Startup jest obciążany jednorazowym kosztem dodatkowym w wysokości 100zł (słownie: sto złotych).

 

 1. Termin wykonania analizy biegnie od momentu przesłania przez zgłaszającego wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku konieczności wykonania analizy przedstawiających wysoki stopień skomplikowania bądź złożoności, termin realizacji może ulec wydłużeniu, przy czym zgłaszający zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zgłoszenia.

 

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści dostarczanych w ramach porady prawnej pozostają własnością Fundacji AIP. Uczestnik Programu AIP zobowiązuje się niniejszym do nieudostępniania osobom trzecim treści wykonanej analizy prawnej lub rozpowszechniania jej w inny sposób oraz do niepublikowania jej treści w jakiejkolwiek formie w całości lub części, w szczególności poprzez jakiekolwiek przejawy komercyjnego wykorzystywania.

 

 1. Do zgłaszania potrzeby wykonania analizy prawnej związanej z działalnością Startup'u jest uprawniony Dyrektor właściwego Inkubatora, personel właściwego Inkubatora, Uczestnik Programu AIP, zarząd AIP lub osoby upoważnione przez zarząd AIP. Treść odpowiedzi na zgłoszenie przekazywana jest w formie mailowej na adres osoby zgłaszającej wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Inne koszty dodatkowe:

 

 1. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestru, wraz ze stworzeniem wymaganej ustawą dokumentacji oraz stworzenie dla Uczestnika Programu umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, powoduje obciążenie Startup'u kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).

 

 1. Czynności windykacji przedsądowej oraz sporządzenie pozwu w sprawach związanych z działalnością Startup'u powoduje obciążenie Startup'u kosztem dodatkowym w wysokości odpowiadającej nakładowi pracy rozliczanemu zgodnie z treścią pkt 1 lit d) powyżej. Koszt jest powiększany o 5% wartości przedmiotu sporu należnego w przypadku zasądzenia należności na rzecz AIP.

 

 1. Opracowanie na etapie postępowania przedsądowego stanowiska dotyczącego roszczenia zgłoszonego, w związku z działalnością Startup'u, powoduje jednorazowe obciążenie Startup'u kosztem dodatkowym rozliczanym zgodnie z treścią pkt 1 lit d) powyżej.

 

 1. Opracowanie na etapie postępowania sądowego przed sądem I instancji stanowiska dotyczącego roszczenia zgłoszonego w związku z działalnością Startup'u powoduje jednorazowe obciążenie kosztem dodatkowym w wysokości odpowiadającej  nakładowi pracy rozliczanemu zgodnie z treścią pkt 1 lit d) powyżej. Koszt jest powiększany o 5% wartości przedmiotu sporu należnego w przypadku oddalenia powództwa.
 2. Reprezentacja sądowa przed sądami powszechnymi I instancji w związku z działalnością Startup'u powoduje obciążenie Startup'u kosztem dodatkowym w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt) powiększonym o 5% wartości przedmiotu sporu.

 

 1. Reprezentacja sądowa przed sądami powszechnymi II instancji w związku z działalnością Startup'u powoduje obciążenie Startup'u kosztem dodatkowym w wysokości równej faktycznie ponoszonym przez AIP wydatków.

 

 1. Kosztem dodatkowym obciążającym Startup są wszelkie inne koszty dodatkowe powstałe w przypadku konieczności podjęcia obrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich. Koszt Startup'u stanowią wszelkie celowe koszty poniesione przez AIP w związku z przeprowadzonymi działaniami prawnymi.

 

 1. Koszty administracyjne:

 

 1. Każdorazowe uczestnictwo pracownika AIP w czynnościach podejmowanych przed sądem, organem administracji publicznej lub organem  ścigania w związku z działalnością Startup'u powoduje obciążenie Startup'u kosztem dodatkowym w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Jeżeli uczestnictwo pracownika AIP przekracza 3h (słownie: trzy godziny) Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą następną rozpoczętą godzinę (słownie: sto złotych).
 2. Kosztem dodatkowym obciążającym Startup są wszelkie inne koszty dodatkowe ponoszone przez AIP, a w szczególności opłaty skarbowe, sądowe i inne koszty postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego, dojazdy do sądu/organu administracji publicznej. Powyższe kwoty rozliczane są według rachunków/faktur.

 

 1. W przypadku konieczności wydania osobom trzecim (w tym organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom) kopii lub oryginału dokumentu znajdującego się w posiadaniu AIP, Startup jest obciążany kosztem dodatkowym w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

 

 

Ogólne warunki świadczenia usługi Inkubacja AIP

 1. Postanowienia  wstępne

Niniejszy dokument określa warunki i zasady świadczenia Usług AIP w ramach PAKIETU na rzecz Klientów przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie (00-672) przy ul. Pięknej 68, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000199402 (dalej: AIP). Usługi, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w ramach PAKIETU, świadczone są na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w związku z wykonywaną przez nich działalnością zawodową.

 1. Przez użycie następujących pojęć, Strony rozumieją:
 1. Budynek – którykolwiek z budynków, w których mieści się Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Wykaz adresowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zamieszczony został na stronie www.przedsiebiorca.pl.  
 2. Części wspólne – części wspólne Budynku oraz Lokalu, przeznaczone do wspólnego korzystania przez wszystkich użytkowników Budynku lub Lokalu, np.: (a) klatki schodowe, (b)  windy ogólnodostępne, (c) parkingi (f) toalety, (g) pomieszczenia techniczne, (h) korytarze i halle w Budynku i Lokalu;
 3. Firma – prowadzona przez Klienta działalność gospodarcza lub zawiązana z jego udziałem spółka cywilna lub działalność gospodarcza  prowadzona przez Klienta w formie spółki prawa handlowego albo prowadzona działalność zawodowa;
 4. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą lub działalność zawodową, która zawarła z AIP Umowę;
 5. Księgowość – podmiot trzeci niezależny od AIP, świadczący zawodowo usługi księgowe. 
 6. Lokal – powierzchnia biurowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,  udostępniona Klientowi, zlokalizowana w Budynku;
 7. Oferta – oferta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny złożona przez Klienta, w formie Zamówienia;
 8. OWSU – niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego;
 9. PAKIET – zdefiniowany w Informacji Handlowej zakres i ilość Usług dostępnych dla Klienta za wynagrodzeniem ryczałtowym;
 10. Regulaminy wewnętrzne – zbiory zasad i regulacji wydane przez zarządców Budynków lub Lokali, w tym przez podmioty trzecie sprawujące zarząd, opiekę lub serwis w zakresie utrzymania sprawności, poprawności oraz zachowania kondycji technicznej Usług finalnie dostarczonych Klientowi;
 11. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy AIP a Klientem której integralną częścią jest zaakceptowane przez AIP Zamówienie złożone przez Klienta, niniejsze OWSU, ewentualna Informacja Handlowa, oraz pozostałe regulaminy świadczenia Usług;
 12. Usługi – Usługi świadczone przez AIP na rzecz Klienta do których zastosowanie mają niniejsze OWSU;
 13. Uzgodnienia Indywidualne – część dokumentu Zamówienia stwierdzająca treść indywidualnych uzgodnień zawartych pomiędzy AIP a Klientem, wskazujących na modyfikację brzmienia Umowy względem treści OWSU;
 14. Wymagania Prawne – akty prawne oraz postanowienia umów zawartych przez AIP z podmiotami trzecimi kształtujące zakres i charakter Usług dostarczanych finalnie Klientowi;
 15. Zamówienie – dokument stwierdzający fakt złożenia przez Klienta wobec AIP, Oferty zawarcia Umowy o treści odpowiadającej zakresowi i warunkom świadczenia Usług wskazanemu w OWSU;
 16. Zarządca Budynku – podmiot będący właścicielem budynku bądź upoważniony przez właściciela budynku do którego zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Budynkiem;
 17. Zarządca Lokalu – osoba upoważniona przez AIP, do której zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Lokalem.

 

 1. Postanowienia ogólne, tryb zawarcia Umowy

 

 1. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej, po uprzednim zaakceptowaniu przez AIP, Oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Klienta w formie Zamówienia.
 2. Wszelkie, katalogi, prospekty, ogłoszenia i inne informacje handlowe o podobnym charakterze skierowane zarówno do odbiorcy indywidualnego jak i masowego, emitowane przez AIP (dalej: Informacja Handlowa), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zaś Strony poczytywać je będą jako zaproszenie do zawarcia Umowy. Informacje te odpowiadają stanowi rzeczy na dzień ich opublikowania, są aktualne w oznaczonym w ich treści okresie i obowiązują w dniu zawarcia Umowy oraz w okresie jej trwania.
 3. Podstawą prowadzonych przez Strony negocjacji w przedmiocie zawarcia Umowy jest Informacja Handlowa określająca rodzaje i zakres Usług świadczonych przez AIP. W szczególności w przypadku gdy zastrzeżenia bądź modyfikacje dokonane zostały jednostronnie przez Klienta, poczytuje się je za niezastrzeżone. W takim przypadku AIP jest uprawnione do przyjęcia Oferty Klienta, tak jakby zastrzeżenie bądź modyfikacje dokonane jednostronnie przez Klienta nie zostały poczynione, bądź do odrzucenia Oferty.
 4. Postanowienie pkt. III.3. nie uchybia możliwości odmiennego uregulowania praw  i obowiązków w drodze  Uzgodnień Indywidualnych. W każdym przypadku woli Stron zawarcia Umowy, o treści odbiegającej od OWSU, Strony uzgodnią odstępstwa w drodze Uzgodnień Indywidualnych. Odstępstwa od OWSU, wprowadzone w sposób inny niż w drodze Uzgodnień Indywidualnych, poczytuje się za niezastrzeżone.
 5. Strony uznają, iż brak odpowiedzi AIP na Ofertę Klienta w żadnym przypadku nie będzie uznany za przyjęcie Oferty, niezależenie  od  charakteru  stosunków  łączących  Strony.  Niniejszym,  Strony  wyłączają  stosowanie  art.  682   Kodeksu  cywilnego.  Tym samym jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w każdym przypadku przedłużenia bądź zawarcia nowej Umowy, Klient zobowiązany jest do złożenia nowej Oferty.
 6. W przypadku niedostępności świadczenia po dniu złożenia Oferty, uznaje się ją za niewiążącą żadnej ze Stron.

 

 1. Zestawienie Usług

 

 1. W ramach PAKIETU, stosownie do złożonego przez Klienta zamówienia, AIP oferuje poniżej opisane Usługi.

 

 1. Usługa Wiedza, obejmuje:
  1. StartUp KickOff - indywidualne spotkania z Dyrektorem Inkubatora , których celem jest pomoc w ukształtowaniu wizji i modelu biznesowego planowanego przedsięwzięcia. StartUp Kick-off trwa około 60 min, a ich ilość i częstotliwość ustalana jest indywidualnie z Klientem
  2. StartUp Training - cykl spotkań poruszających tematy z różnych dziedzin biznesu (zakresu zarządzania, budowania wizji przedsiębiorstwa, wdrażania innowacji, marketingu, księgowości, finansów, prawa i wielu innych dziedzin), w trakcie których przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces dzielą się swoim doświadczeniem i strategiami na rozwój startupu. Aktualny kalendarz spotkań StartUp Training publikowany jest na portalu przedsiebiorca.pl.
  3. StartUp Mentoring - indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami oraz praktykami z różnych branż. StartUp Mentoring odbywa się w formie bezpośrednich spotkań lub w formie wideokonferencji.
 2. Usługa StartUp Contracts - system usług B2B, mający na celu ułatwienie Klientom pozyskania nowych zleceń i nawiązania współpracy biznesowej w ramach społeczności Polski Przedsiębiorczej, oferując również przywileje wynikające ze skali dużych przedsiębiorstw.
  1. Program B2B - to zintegrowana oferta usług i promocji wspierających prowadzenie własnej działalności. Wygodne prowadzenie biznesu zapewniają czołowi dostawcy świadczeń B2B. Aktualna lista dostawców dostępna jest na stronie www.przedsiebiorca.pl ;
  2. Program lojalnościowy i rabatowy - w ramach Usługi Klient otrzymuje dostęp do usług i produktów firm partnerskich z AIP na preferencyjnych warunkach. Aktualna oferta usług i partnerów dostępna jest na stronie www.przedsiebiorca.pl.

 

 1. Usługa „COWORKING"

 

 1. Usługa COWORKING obejmuje doraźny dostęp do biura w Lokalu w wybranej przez Klienta lokalizacji, ze wskazanych na stronie www.przedsiebiorca.pl. AIP oświadcza, iż przestrzeń biurowa i wydzielone w niej stanowiska  robocze COWORKING są współużytkowane przez Klientów AIP, a korzystanie z nich nie odbywa się na zasadzie wyłączności.
 2. W ramach usługi COWORKING dostępnej w PAKIECIE Klient jest uprawniony do korzystania ze stanowiska roboczego COWORKING, umiejscowionego w wielostanowiskowej, ogólnodostępnej powierzchni biurowej w Lokalu.  AIP nie gwarantuje dostępności stanowiska roboczego w terminach wybranych przez Klienta.
 3. Dostępność stanowiska roboczego COWORKING w określonych dniach czy godzinach uzależniona jest od Regulaminu danego Lokalu oraz od dostępności przestrzeni Lokalu.
 4. Wszelkie uzgodnienia dotyczące Usługi w danym Lokalu prowadzi z Klientem Zarządca tego Lokalu.
 5. Klient jest uprawniony do niezakłóconego korzystania z Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i ograniczeniami wynikającymi z pozostałych postanowień OWSU oraz Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu.
 6. Poza zakresem dozwolonego korzystania z Lokalu leży działalność: (a) wymagająca znacznej częstotliwości odwiedzin gości, w szczególności zmierzająca do powołania placówki której podstawową funkcją jest bezpośrednie oferowanie bliżej nieokreślonej grupie podmiotów  trzecich, możliwości  nabycia towarów i usług wytworzonych bądź dystrybuowanych przez Klienta; (b) której prowadzenie sprowadza uciążliwe immisje względem osób trzecich znajdujących w Budynku, Lokalu, bądź otoczeniu Budynku; (c) produkcyjna i wytwórcza; (d) z natury której wynika potrzeba użycia urządzeń lub takiego systemu organizacji pracy, który  będzie uciążliwym dla pozostałych Klientów.
 7. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji oraz zmian substancji Lokalu, w szczególności mających nastąpić poprzez wstawianie dodatkowego wyposażenia Lokalu, montaż dodatkowych elementów wystroju, zmiany aranżacji, kolorystyki bądź innego rodzaju wyposażenia Lokalu lub samego miejsca roboczego.
 8. Klient obowiązany jest informować AIP niezwłocznie o wszelkich uszkodzeniach, które wystąpią w obrębie Lokalu, a zwłaszcza uszkodzeń miejsca roboczego, zaś w razie ryzyka powstania szkody, Klient obowiązany jest podjąć dostępne w zakresie swych możliwości, działania w celu zmniejszenia lub ograniczeniu jej powstania w większym rozmiarze.
 9. Klient obowiązany jest nie wnosić na teren Lokalu: (a) materiałów mogących sprowadzać niebezpieczeństwo naruszenia życia lub zdrowia, lub zagrażać wystąpieniu szkody w mieniu AIP lub innych osób współkorzystających z Lokalu, w szczególności substancji toksycznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; (b) materiałów pochodzących z przestępstwa lub których posiadanie jest niezgodne z przepisami prawa.
 10. Klient jest uprawniony do korzystania z przeznaczonych do użytku wspólnego pomieszczeń, urządzeń i instalacji, a zwłaszcza: (a)           pomieszczenia toalet; (b)  sieć  teleinformatyczna  wraz  z  dostępem  do  sieci  Internet;  (c)  punkty  dostępowe  poboru  energii  elektrycznej.
 11. Klient niniejszym oświadcza, iż jest mu wiadomym fakt, że powierzchnia Lokalu przeznaczona do użytku wspólnego, jest oferowana podmiotom trzecim do wyłącznego korzystania. Okoliczność zawarcia przez AIP z osobą trzecią umowy, której przedmiotem będzie oddanie do wyłącznego  korzystania  pomieszczeń  wspólnych, w tym określonych miejsc roboczych COWORKING,  nie  stanowi  naruszenia  postanowień  Umowy  zawartej  z  Klientem.  Ze  względu  na zawarcie z podmiotem trzecim umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienie Klienta do korzystania z pomieszczeń wspólnych może zostać czasowo ograniczone, co nie stanowi naruszenia postanowień Umowy.
 12. Klient nie jest uprawniony do zamieszczenia w Lokalu lub Budynku, jakichkolwiek oznaczeń, w tym logotypów oraz szyldów, informujących o prowadzonej działalności gospodarczej, bez wcześniejszego uzgodnienia z AIP.
 13. W każdym przypadku Klient obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminów wewnętrznych, w tym postanowień regulaminów porządkowych, zaleceń oraz instrukcji wydawanych przez Zarządcę Lokalu lub Zarządcę Budynku.
 14. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie stanowisk roboczych COWORKING osób trzecich obecnych w Lokalu, wymuszona w szczególności względami komunikacyjnymi.
 15. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Lokalu, osób trzecich wykonujących czynności serwisowe, porządkowe, rekonstrukcyjne i tym podobne, powierzone przez AIP bądź właściciela Budynku.
 16. Po każdoczesnym zakończeniu korzystania z Lokalu, w tym w szczególności z miejsc roboczych COWORKING, Klient obowiązany jest do  pozostawienia  Lokalu  w  stanie  pierwotnym,   w szczególności zobowiązując się do: (a) pozostawienia Lokalu w ogólnej czystości, pozwalającej na natychmiastowe korzystanie z Lokalu przez innego Klienta (b) usunięcia rzeczy i dokumentów.
 17. Klient opuszczając Lokal lub miejsce robocze COWORKING obowiązany jest udostępnić je Zarządcy Lokalu w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowego korzystania z Lokalu.
 18. Prawa i obowiązki AIP:
 1. W celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz wykonania zarządu nad Lokalem, AIP jest uprawnione do: (1) ograniczenia dopływu światła lub świeżego powietrza, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione prowadzonymi przez Zarządcę Budynku lub Zarządcę Lokalu, pracami serwisowymi lub remontowymi; (2) ograniczenie innych warunków korzystania z Lokalu;
 2. W każdym przypadku AIP, przy dokonywaniu czynności o których mowa w pkt. 4.18.a). będzie dążyć do sprowadzenia na Klienta jak najmniejszej uciążliwości.  W szczególności,  w zakresie  istniejących możliwości technicznych, organizacyjnych  i logistycznych, AIP będzie dokonywać czynności wymienionych w pkt. 4.18.a), przy opustoszałych pomieszczeniach bądź w sytuacji gdy nie sprowokuje to bezpośredniej przeszkody w korzystaniu przez Klienta z Usługi.
 1. W razie braku przeciwnych zastrzeżeń, kwoty uzgodnione jako należne z tytułu świadczenia Usługi, stanowią całość wynagrodzenia AIP z tytułu Usługi, bez powiększania tej kwoty o stawki opłat z tytułu korzystania z mediów oraz utrzymania powierzchni wspólnych.
 2. Klient zobowiązuje się nie udostępniać Lokalu do korzystania przez osobę trzecią, ani nie dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody AIP.
 3. AIP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych przez Klienta do Budynku lub Lokalu.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z Lokalu inaczej niż na podstawie zawartej z AIP umowy lub po okresie obowiązywania Umowy, Klient zapłaci na rzecz AIP, opłatę z tytułu bezumownego korzystania z Lokalu w wysokości stanowiącej dwukrotność wynagrodzenia miesięcznego za PAKIET,  naliczoną przy odpowiednim zastosowaniu zasad obliczania czynszu, za cały okres bezumownego korzystania z Lokalu lub danego miejsca roboczego COWORKING.

 

 1. Usługa FINANSE
  1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt iż usługi ofertowane Klientowi są wykonywane przez Księgowość, z którą AIP prowadziło negocjacje w celu uzyskania najbardziej korzystnej oferty świadczenia usług dla Klientów.  W związku z powyższym Klient składa następujące oświadczenia: a)  Klient wyraża zgodę  iż wszelkie informacje, w tym dokumenty pochodzące od Klienta udostępnione AIP w celu wykonywania usługi mogą być dalej przekazywane przez AIP do Księgowości, która będzie wykonywała daną usługę; b) Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na istniejące ograniczenia prawne, korzystanie z Usług księgowo - finansowych wymagać będzie uprzedniego zawarcia odrębnej  umowy  pomiędzy Klientem a Księgowością.
  2. Strony oświadczają, iż znany jest im fakt, iż wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług księgowych ponosi Księgowość, z którą Klient zawarł umowę o świadczenie takich usług. Strony przyjmują do wiadomości, iż AIP jedynie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Księgowością oraz w dokonywaniu rozliczeń pomiędzy Klientem a Księgowością.
  3. Klient oświadcza iż ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność informacji, w tym dokumentów, przekazywanych AIP dla potrzeb wykonania usługi przez Księgowość.
  4. Usługi świadczone są wyłącznie w zakresie prawa polskiego, oraz obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa Unii Europejskiej oraz wyłącznie w języku polskim, chyba że z treści Uzgodnień Indywidualnych pomiędzy Klientem a Księgowością bądź zakresu Usługi, wynika inaczej.
  5. W przypadku zawarcia przez Klienta Umów na więcej niż jeden PAKIET zakres oraz wymiar usług księgowych nie ulega zwiększeniu.
  6. AIP informuje, iż w ramach wynegocjowanych ogólnych warunków świadczenia usług przez Księgowość na rzecz Klientów, świadczone są usługi księgowe obejmujące co najmniej:
 1. księgowanie do 10 sztuk dokumentów (kosztowych i przychodowych);
 2. księgowanie kolejnych dokumentów dodatkowo płatne 2 zł /szt.;
 3. ewidencje środków trwałych i wyposażenia;
 4. wypełnianie i wysyłkę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K;
 5. wypełnianie i wysyłkę deklaracji ZUS DRA - raz w roku, przy zmianie wysokości składek;
 6. zawiadomienia e-mailowe dotyczące terminów i wysokości podatków do zapłacenia, a nadto dotyczące zmian wysokości składek ZUS;
 7. wprowadzenie oraz krótkie omówienie zasad wystawiania faktur/rachunków kosztów, poprawności opisów itp. - ok. 3o min. (początek współpracy z Klientem).
 1. Pozostałe warunki świadczenia Usługi księgowo – finansowej określa treść Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Księgowością.

6. Usługa PRAWO

 1. W ramach Usługi PRAWO Klient jest uprawniony do korzystania z Bazy Wzorów dostępnej na wskazanej Klientowi stronie internetowej.
 2. Wszelkie prawa autorskie do treści dostarczanych w ramach Bazy Wzorów pozostają własnością Fundacji AIP. Klient zobowiązuje się niewykorzystywania komercyjnego pozyskanych treści, w tym w szczególności odsprzedaży, odpłatnego ich udostępniania na dowolnej podstawie lub innego komercyjnego użytku.
 3. Dodatkowe usługi prawne mogą zostać zlecone przez Klienta na mocy odrębnej umowy. Wynagrodzenie dodatkowe oraz zasady płatności za usługi prawne ustalone zostaną na mocy indywidualnych uzgodnień.
 4. W ramach każdego z Pakietów Klient jest uprawniony do korzystania z Pieczęci Windykacyjnej tylko przez czas trwania Umowy oraz tylko i wyłącznie na wystawionych przez Klienta fakturach VAT. Klient zobowiązany jest chronić Pieczęć Windykacyjną przed wykorzystaniem jej przez osoby nieuprawnione oraz powinien zwrócić Pieczęć najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy.

 

 1. Płatności

 

 1. Klient obowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez AIP Usług w ramach wykupionego PAKIETU.
 2. W przypadku gdy należyte wykonanie Usług wymaga opłat dodatkowych (zwłaszcza o charakterze administracyjnym, np. opłaty skarbowe, opłaty sądowe, koszty przejazdów, zakwaterowania i inne) Klient zostanie poinformowany o kwocie oraz konieczności poniesienia  tych  opłat.  Do  opłat  dodatkowych,  o  których  mowa  zdanie  powyżej  znajdują  odpowiednie  zastosowanie  postanowienia niniejszego rozdziału.
 3. W braku przeciwnych zastrzeżeń, wszelkie kwoty należne AIP z tytułu korzystania z Usług zostały podane w wysokościach netto i zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i Usług.
 4. Wszelkie płatności na rzecz AIP dokonywane będą w złotych polskich.
 5. Wszelkie kwoty  podane  przez  AIP  w  walutach  obcych  podlegają  przeliczeniu  na  złote  polskie,  przy  zastosowaniu  kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski najbardziej aktualnego względem dnia dokonania zapłaty.
 6. W razie braku postanowień odmiennych, Strony uzgadniają iż wszelkie płatności Klienta na rzecz AIP dokonywane będą przed rozpoczęciem świadczenia Usługi (płatność „z góry").
 7. W zależności od zakresu oraz charakteru Usług kwota umówionego wynagrodzenia należnego AIP może być złożona ze zryczałtowanej opłaty stałej (dalej „Abonament") oraz z opłaty o zmiennej wysokości, zależnej od umówionych czynników cenotwórczych (dalej „Opłata zmienna").
 8. W przypadku Usług rozliczanych, w stałych okresach rozliczeniowych za które odpłatność jest określona Abonamentem, Klient uiszcza należną kwotę bez wezwania oraz dopełnienia jakichkolwiek  czynności formalnych ze strony AIP, najpóźniej na 3 dni  przed początkiem pierwszego oraz każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.
 9. W przypadku Usług za które wynagrodzenie równocześnie jest złożone z Abonamentu oraz z Opłaty zmiennej, AIP może uzależnić wykonanie Usług, od wcześniejszego uiszczenia przez Klienta zaliczki na poczet składnika wynagrodzenia dotyczącego Opłaty zmiennej. Ewentualnie powstałe niedopłaty w należnej kwocie Opłaty zmiennej będą uiszczane przez Klienta w terminach przewidzianych dla płatności wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.
 10. Datą dokonania płatności jest dzień uznania na rachunku bankowym AIP.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień odrębnych oraz przepisów prawa, Strony ustalają, iż niezależnie od późniejszych poleceń bądź oświadczeń Klienta, dokonywane przez niego płatności będą zaliczane w następującej kolejności: (a) zaległości z tytułu wykonanych Usług o najdawniejszym terminie wymagalności wraz z odsetkami; (b) kary umowne; (c) inne opłaty dodatkowe (c) pozostałe należności.
 12. Nie dokonanie płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, w terminie przewidzianym w ust. 8. uprawnia AIP do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy dokonane wskutek okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej Umową, jeżeli AIP było gotowe do świadczenia Usługi.
 13. Zważywszy, iż wszelkie przyszłe Umowy stanowić będą Umowy wzajemne, Strony uzgadniają, iż w przypadku  gdy  Klient pozostaje w zwłoce z wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umów, AIP jest uprawnione do wstrzymania się od świadczenia którejkolwiek ze świadczonych Klientowi Usług. Wstrzymanie się od świadczenia Usług w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, nie stanowi naruszenia praw Klienta.

 

 1. Pozostałe postanowienia
 1. Zastrzeżenia:
  1. AIP w każdym czasie, może zażądać dostarczenia dokumentów lub zapewnień/oświadczeń pochodzących od osób trzecich na okoliczność istnienia faktów mających, w ocenie AIP, istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy, zaś Klient będzie zobowiązany do ich dostarczenia we wskazanym terminie. Uchybienie przez Klienta zobowiązaniu o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi przyczynę rozwiązania przez AIP Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  2. AIP, w każdym czasie może zażądać od Klienta wykazania istnienia stosunku prawnego którego  stroną  jest  Klient,  jeżeli istnienie takiego stosunku prawnego w ocenie AIP przedstawia istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy. Postanowienie pkt 1.1. powyżej, stosuje się odpowiednio.
 2. Czas obowiązywania Umowy:
  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  2. Na mocy Uzgodnień Indywidualnych, umowa może zostać zawarta na oznaczony wskazany w umowie. Jeżeli taka Umowa nie zawiera postanowień, w sposób wyraźny odnoszących się do okresu obowiązywania Umowy, Strony uznają iż Umowa taka została zawarta na czas oznaczony 3 miesięcy.
 3. Dokumenty uprawniające:
  1. W celu poświadczenia uprawnień Klienta wynikających z Umów, AIP może emitować znaki legitymacyjne lub wydawać urządzenia dokonujące automatycznej weryfikacji uprawnień Klienta.
  2. Urządzeniem o którym mowa w ust.3.1. jest „karta magnetyczna" przez co Strony rozumieją cyfrowy nośnik informacji, dotyczącej ilości oraz zakresu niektórych Usług zakupionych przez Klienta, pełniąca jednoczesną rolę karty dostępowej do pomieszczeń (dalej Karta).
  3. Karta zostaje wydana Klientowi w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy i wniesienia opłaty za pierwszy pełen okres płatności.
  4. Wszelkie przypadki zgłoszenia zagubienia utracenia kradzieży Karty powinny zostać niezwłocznie zgłoszone AIP.
  5. AIP nie jest odpowiedzialne za szkody Klienta, powstałe wskutek posługiwania się Karta przez osobę trzecią w sposób nieuprawniony, w odniesieniu do wszelkich przypadków naruszeń zaszłych w czasie przed zgłoszeniem AIP zdarzeń o których mowa w ust. 3.4..
  6. Karta podlega zwrotowi w przypadku wygaśnięcia Umowy.
 4. Reklamacje:
  1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem niniejszej Umowy, należy wnosić pisemnie na adres siedziby AIP.
  2. Strony ustalają, iż warunkiem  poddania  sporu  pod rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego  jest brak rozpoznania  reklamacji w terminie 30 dni od daty przekazania jej przez Klienta, bądź jej uprzednie negatywne rozstrzygnięcie.
  3. Termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w pkt. 4.2. może zostać wydłużony, jeżeli dla prawidłowego i kompletnego jej rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z udziałem instytucji oraz organów zewnętrznych.
  4. Termin o którym mowa w 4.2. zostaje zawieszony na okres, począwszy od dnia zwrócenia się  przez  AIP  do  Klienta  o udzielenie odpowiednich informacji, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, do czasu ich udzielenia przez Klienta.
 5. Siła wyższa:
  1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla  celów  OWSU zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu, uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub opanować zdarzenia lub jego konsekwencji (Zdarzenie Siły Wyższej). Brak środków finansowych nie jest uważany za Zdarzenie Siły Wyższej.
  2. Zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej zwalnia Stronę z jej obowiązków wynikających z OWSU przez czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej albo przez okres konieczny do wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty kwot, które stały się wymagalne przed zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej. Strona powołująca się na zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, jego podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania.
  3. Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z OWSU wskutek Zdarzenia Siły Wyższej dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania lub opanowania konsekwencji takiego zdarzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy
  1. AIP jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem  natychmiastowym w  przypadku: (a) wszczęcie przez właściwe organy postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przez Klienta wykroczenia lub przestępstwa; (b) wysokiego zagrożenia niewypłacalnością, w  szczególności potwierdzoną ujawnieniem wpisu  o Kliencie  w  ramach działalności Biura  Informacji Gospodarczej prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ujawnienia wpisu o Kliencie, w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nawet bez związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową; (c) wszczęcia przeciwko Klientowi postępowania egzekucyjnego  (d)  złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Klienta (e) powołania dla Klienta kuratora (f) opóźnieniu w zapłacie opłat należnych AIP, których łączna wysokość jest równa należnościom z tytułu świadczenia Usług w ramach PAKIETU, za co najmniej jeden pełny okres płatności, zaś pomimo powiadomienia Klienta o opóźnieniu, Klient nie uiści całości zaległości w terminie 5  dni  od  daty  otrzymania wezwania AIP; (g) prowadzenia działalności niezgodnie z rodzajem działalności określonym w Umowie, bądź posiadanymi uprawnieniami, (h) gdy Klient, lub osoba za którą ponosi odpowiedzialność, niszczy lub zaniedbuje Budynek bądź Lokal powodując szkodę lub sprowadzając zagrożenie wystąpienia szkody; (i) działania przez Klienta, lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, na szkodę AIP; (j) wykraczania przez Klienta w sposób uporczywy przeciwko postanowieniom Umowy lub Regulaminów Wewnętrznych, i pomimo zawiadomienia dokonanego przez AIP, nie zaprzestania naruszeń bądź nie usunięcia skutków  zaistniałych naruszeń (k) gdy Klient, lub osoba za którą ponosi odpowiedzialność poprzez swe zaniechania lub działania sprowadza zagrożenie dla życia lub zdrowia, bądź innego rodzaju powstania niepowetowanej szkody, niekoniecznie o charakterze materialnym.
  2. W każdym przypadku każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
  3. Postanowienia pkt 6.1. - 6.2. powyżej nie uchybiają postanowieniom odrębnym przewidzianym w Umowie.
 7. Odpowiedzialność.
  1. W zakresie najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa, odpowiedzialność AIP za szkody zostaje wyłączona, w tym zarówno w granicach, utraconych korzyści, jak i powstałej wskutek winy nieumyślnej.
  2. Bez uszczerbku dla postanowienia pkt 7.1, AIP nie ponosi odpowiedzialności, zarówno deliktowej jak i kontraktowej, za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, za co odpowiedzialność ponoszą podmioty trzecie pozostające poza rozsądnym wpływem AIP (tj. którym AIP nie może się efektywnie przeciwstawić za pomocą środków prawnie dopuszczalnych i nie wymagających niewspółmiernych starań oraz kosztów), w szczególności jeżeli skutkiem tych działań jest przerwa w świadczeniu Usług, ograniczenie dostępności Usługi, opóźnienia w realizacji Umowy. We wszelkich przypadkach o których mowa  w zdaniu poprzednim, działania AIP zostaną ograniczone do ponaglenia takiego podmiotu trzeciego i wzywania do natychmiastowego przywrócenia dostarczanych świadczeń, a w razie braku skuteczności powyższych działań do wyboru innego podmiotu trzeciego jako dostawcy tych Usług. W szczególności AIP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następujących okoliczności: (a) usług świadczonych przez Księgowość, (b) przerwy w dostawie mediów oraz Usług świadczonych przez podmioty trzecie (c) prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych w Lokalu oraz jego otoczeniu (d) działania innych korzystających z pomieszczeń Lokalu lub Budynku.
  3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko AIP, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), a związanych z działalnością prowadzoną przez Klienta, AIP niezwłocznie powiadomi Klienta o w/w okoliczności. Powiadomienie Klienta przez AIP jest równoważne z wezwaniem Klienta do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Klient udzieli wszelkiej pomocy w zakresie wszczętego postępowania. W szczególności na żądanie Zamawiającego, Klient w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Zamawiającego jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Klient zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić  zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, poniesione przez osoby o których mowa w zdaniu pierwszym.
 8. Działalność konkurencyjna.
  1. Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem AIP, polegającej na oferowaniu Usług objętych PAKIETEM w przypadkach innych niż uzgodnione pisemnie z AIP.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub zobowiązań wynikających z Umów, bez uzyskania wyraźnej zgodny AIP na takie przeniesienie.
 2. Klient oświadcza i akceptuje fakt, iż niektóre z Usług mogą być świadczone przez AIP przy pomocy podmiotów trzecich. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez AIP podmiotom trzecim informacji dotyczących Klienta, w zakresie który niezbędny będzie do wykonania danej usługi. W każdym przypadku AIP zobowiąże podmioty, którym dane te udostępnia, do zapewnienia poszanowania interesów Klienta, w tym do zapewnienia zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanej podmiotom trzecim.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień, przewidujących w sposób wyraźny i niedorozumiany inny sposób zawiadomień oraz formy powiadomienia przewidzianej w przepisach prawa, Strony ustalają iż, wszelkie powiadomienia, oświadczenia woli lub wiedzy Stron, w związku z Umową włączając wzajemne przesyłanie dokumentów sporządzonych przez osoby trzecie będą składane w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; na następujące adresy: (a) do AIP: na adres wskazany w Umowie,  (b) do Klienta: adres wskazany w Umowie.
 4. Wszelkie zmiany OWSU mają moc obowiązującą od daty wskazanej w ich treści, nie wcześniejszej jednak niż 14 dni od dnia ich publikacji.
 5. Informacja o zmianie OWSU wraz z zakresem wprowadzonych zmian udostępniana jest Klientowi co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, przy zastosowanie jednego z następujących kanałów kontaktu: (a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, (b) pisemnie.
 6. W przypadku gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian OWSU, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia od dnia, w którym Klient miał możliwość zapoznania się ze zmianami.
 7. Uprawnienie przewidziane w pkt. IX.6. powyżej, jest wyłączone jeżeli zmiany OWSU wynikają z: (a) konieczności dostosowania postanowień OWSU do zmian wynikających z Wymagań  Prawnych,  w szczególności wynikających  z uchylenia, wprowadzenia bądź zmiany przepisów prawa (b) wydania przez sąd bądź organy administracji publicznej orzeczenia mającego skutek w zakresie działalności prowadzonej przez AIP oraz Usług (c) wprowadzenia nowych Usług (d) poszerzenia dotychczasowych uprawnień Klienta.
 8. Strony uznają, iż nie złożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przewidzianym na to terminie jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji zmian wprowadzonych do OWSU. Oświadczenie o wypowiedzeniu przez Klienta Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres wskazany w pkt VII.3. powyżej.
 9. O zakresie i rodzaju Usług, świadczonych przez AIP decyduje wyłącznie treść Umowy zawartej z Klientem. Jeżeli treść OWSU stoi w sprzeczności z postanowieniami Umowy zawartymi w dokumencie Zamówienia, pierwszeństwo znajdują postanowienia zawarte w dokumencie Zamówienia. Jeżeli postanowienia zawarte w dokumencie Zamówienia stoją w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w części dotyczącej Uzgodnień Indywidualnych, postanowienia zawarte w Uzgodnieniach Indywidualnych mają pierwszeństwo.
 10. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne ich, nieważność lub bezskuteczność nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy, jak również na ważność i skuteczność Umowy w całości chyba że z okoliczności niewątpliwie wynika, iż bez nieważnego lub bezskutecznego postanowienia, Strony nie nawiązałyby stosunku prawnego.