Projekt „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych"

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców na terenie całej Polski poprzez świadczenie kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności rozwojowej przedsiębiorstw.

W ramach projektu świadczone będą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym obejmujące:

Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;

Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w I etapie usługi.

Projekt zakłada wsparcie 10 firm sektora MŚP, z uwzględnieniem zarówno młodych firm typu „start-up" jak i  także dłużej działających na rynku firm, które będą wykazywały proinnowacyjne podejście do prowadzonej działalności. Ośrodek KSI AIP koncentruje się przede wszystkim na przedsiębiorstwach z ambicjami i zdiagnozowanymi perspektywami związanymi z innowacjami opartymi na wiedzy i technologii z branży ICT obejmującej nowoczesne usługi i produkty, Internet i aplikacje mobilne. Projekt jest skierowany do wszystkich firm z obszaru Polski.

W celu ubiegania się o możliwość udziału w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji prowadzonego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości:

Adres: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa

Telefon: (22) 745 19 19

E-mail: ksi@przedsiebiorca.pl

Zapraszamy również na stronę Krajowego Systemu Usług – www.ksu.parp.gov.pl

 

Projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej"

Projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej" jest projektem autorskim Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ukierunkowanym na rozwój nowoczesnych, proinnowacyjnych usług dla MŚP oraz wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i informatycznych. Poprzez stworzenie systemu preinkubacji (sieć 50 inkubatorów) – inkubacji (sieć 9 AIP Business Link), realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie niespotykanych do tej pory w Polsce efektów w postaci powstania na terenie całego kraju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw oraz ich dynamicznego rozwoju. Warto dodać, że realizacja projektu oparta została na analizie doświadczeń zagranicznych, zdobywanych w trakcie wizyt studyjnych (m.in. w Dolinie Krzemowej, Chinach, Indiach, Izraelu) oraz konsultacjach z polskimi i zagranicznymi ekspertami oraz autorytetami z zakresu przedsiębiorczości.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozwój potencjału środowiska biznesowego w Polsce w zakresie świadczenia proinnowacyjnych usług dla start-upów poprzez uruchomienie nowoczesnych 50 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (preinkubatorów AIP) i 9 Business Link (centrów przedsiębiorczości AIP BL).

W projekcie zostały stworzone 2 ekosystemy proinnowacyjnych usług dla AIP oraz AIP BL, które zostały zintegrowane i wdrożone w ramach specjalistycznego systemu informatycznego. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono liczne i szeroko zakrojone kampanie informacyjno-promocyjne na rzecz przedsiębiorczości wśród społeczeństwa.

Projekt wpisuje się m.in. w nurt działań inspirowanych przez Europejski Plan Działania na rzecz Innowacji (Innovation Action Plan), poprzez stymulowanie i rozwijanie zdolności przedsiębiorczych w Europie w celu jak najszerszej identyfikacji możliwości biznesowych prowadzących do eksploatacji rynkowej innowacyjnych produktów i usług.

Podstawowe grupy docelowe tworzonej sieci wsparcia przedsiębiorczości akademickiej AIP  i AIP BL to:

1. w zakresie preinkubacji w AIP - studenci, absolwenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi szkół wyższych czyli osoby fizyczne, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej. Podmioty w ramach preinkubacji mogą testować pomysły biznesowe bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, działając jako pion AIP korzystają z jej osobowości prawnej, co znacznie upraszcza i  rewolucjonizuje obecnie zarówno sposób zakładania jak i prowadzenia własnej firmy, a także znosi liczne bariery ustawodawcze i administracyjne.

2. w zakresie inkubacji w AIP BL - przedsiębiorstwa we wstępnej fazie rozwoju a przede wszystkim firmy technologiczne (np. branża ICT, e-biznes), które przeszły fazę preinkubacji w AIP i są rzetelnie przygotowane do konkurowania na rynku.
Projekt nadal jest w trakcie realizacji, jednak już przynosi wymierne efekty dotyczące rozwoju środowiska biznesowego w Polsce, poprzez wdrożenie unikalnych na skalę europejską dwóch preferencyjnych ekosystemów usług, których wartość rynkowa jest nawet 10 krotnie wyższa. Podstawowym efektem projektu jest powstanie ponad 1 500 innowacyjnych inicjatyw start-upowych, efektywnie działających na rynku krajowym i rynkach zagranicznych firm, które aspirują do budowania wiodącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Tym samym realizacja projektu znacząco przyczyniła się do wzrostu wiedzy o przedsiębiorczości wśród około 2 milionów Polaków do których skierowane były działania informacyjno-promocyjne, co również potwierdzają poniżej opisane wskaźniki.

Realizacja projektu przyczyniła się do zbudowania silnej, rozpoznawalnej na świecie polskiej instytucji oferującej proinnowacyjne usługi dla start-upów oraz przyszłych przedsiębiorców, która integruje środowisko biznesowe w Polsce na skalę ogólnokrajową. Fundacja AIP dzięki projektowi stała się podmiotem posiadającym zarówno odpowiednią, nowoczesną infrastrukturę, jak i profesjonalną kadrę, przygotowaną do świadczenia proinnowacyjnych usług, które rewolucjonizują sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Projekt posiada charakter mnożnikowy otwarty, który jest możliwy dzięki stworzeniu ogólnopolskiej sieci AIP-AIP BL. Projekt dzięki komponentowi międzynarodowemu, swoje efekty może również rozpowszechniać w innych państwach europejskich.

Przydatne linki:
Strona Unii Europejskiej - www.europa.eu
Strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl
Strona Instytucji Zarządzającej - www.mrr.gov.pl
Strona Instytucji Pośredniczącej - www.mg.gov.pl
 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

 

Projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców"

Projekt realizowany w ramach Projektu systemowego PARP  „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności"

Działania w ramach projektu realizowane będą od czerwca 2012 roku do marca 2013 roku. Zapewniają one bezpłatne kompleksowe wsparcie doradcze dla 30 mikro- i małych przedsiębiorców oraz wsparcie szkoleniowe dla 20 mikro- i małych przedsiębiorców z województwa mazowieckiego w zakresie finansowania zwrotnego.
Podmioty gospodarcze uczestniczące w projekcie skorzystają z kilkuetapowej usługi doradczej. Zainicjowana ona będzie przez  przeprowadzenia eksperckiej diagnozy potrzeb i możliwości finansowych każdego z podmiotów w tym wybór najwłaściwszej dla danego podmiotu instytucji finansowej. Następnie przedsiębiorcy mają zapewnioną asystę Konsultanta przy dopełnianiu formalności związanych z zawarciem umowy o finansowanie zwrotne. Końcowym etapem usługi doradczej jest zapewnienie asysty i wsparcia mikro- i małym przedsiębiorcom we wdrażaniu biznesplanu i prawidłowej spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Z kolei wsparcie szkoleniowe umożliwi uczestniczącym podmiotom podniesienie wiedzy z zakresu m.in. podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia i finansowania zewnętrznego.

 

Projekt „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shop"

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Fundację AIP działa w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shop", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest świadczenie kompleksowych usług informacyjnych i doradczych dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Zakres usługi informacyjnej obejmuje następujące zagadnienia: prawne
 i administracyjne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności, charakterystyka zewnętrznych źródeł finansowania, zasady ubiegania się o środki publiczne na rozwój przedsiębiorczości. W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje na temat usług specjalistycznych (np. w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne).
Usługa informacyjna jest bezpłatna.

Celem usługi doradczej - „asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej" jest wsparcie początkującego przedsiębiorcy we wszystkich aspektach zakładania firmy, tj: przeprowadzenie analizy pomysłu w kontekście zasadności jego realizacji, potrzeb rynku i konkurencji, ewentualne korekty pomysłu, pomocy w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia oraz dokumentów niezbędnych do jego rejestracji.

Druga usługa doradcza, skierowana do już działających przedsiębiorców to asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy tj.: formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, marketing, organizacja oraz finansowanie przedsiębiorstwa.
Usługa doradcza jest dofinansowana w 90% przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Klient ponosi 10 % wartości usługi.

 

Kampania Ładnego Pisania

pr_ladnepisania

Ogólnopolska kampania organizowana przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz markę Parker jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w kraju. Ideą Kampanii jest propagowanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych w całej Polsce kaligrafii oraz zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problem zaniku umiejętności ładnego pisania. W ciągu 7 lat funkcjonowania konkursu napłynęło prawie 30 tysięcy prac uczniów. Do współpracy przy propagowaniu ładnego pisania zaproszone zostały ogólnie znane osoby takie jak Katarzyna Dowbor, Maciej Stuhr, Andrzej Pągowski, Katarzyna Grochola, Jacek Santorski, Ania Dąbrowska czy Barbara Rogalska. www.ladnepisanie.pl

 

 

Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki
z Krajowej Sieci Innowacji (KSI)

Audyty technologiczne dla firm

ksi

„Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" to ogólnopolski projekt mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im dostępu do wysokiej jakości wystandaryzowanych usług proinnowacyjnych.

Przy pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości polscy przedsiębiorcy otrzymają dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości usług niezbędnych do prowadzenia działalności innowacyjnej. Pozwali to jednocześnie rozwijać ośrodek Krajowej Sieci Innowacji AIP, a tym samym budować zapotrzebowanie na usługi oferowane przez ośrodki KSI.