Ogólne warunki świadczenia usługi Inkubacja AIP

 1. Postanowienia  wstępne

Niniejszy dokument określa warunki i zasady świadczenia Usług AIP w ramach PAKIETU na rzecz Klientów przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie (00-672) przy ul. Pięknej 68, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000199402 (dalej: AIP). Usługi, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w ramach PAKIETU, świadczone są na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w związku z wykonywaną przez nich działalnością zawodową.

 1. Przez użycie następujących pojęć, Strony rozumieją:
 1. Budynek – którykolwiek z budynków, w których mieści się Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Wykaz adresowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zamieszczony został na stronie www.przedsiebiorca.pl.  
 2. Części wspólne – części wspólne Budynku oraz Lokalu, przeznaczone do wspólnego korzystania przez wszystkich użytkowników Budynku lub Lokalu, np.: (a) klatki schodowe, (b)  windy ogólnodostępne, (c) parkingi (f) toalety, (g) pomieszczenia techniczne, (h) korytarze i halle w Budynku i Lokalu;
 3. Firma – prowadzona przez Klienta działalność gospodarcza lub zawiązana z jego udziałem spółka cywilna lub działalność gospodarcza  prowadzona przez Klienta w formie spółki prawa handlowego albo prowadzona działalność zawodowa;
 4. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą lub działalność zawodową, która zawarła z AIP Umowę;
 5. Księgowość – podmiot trzeci niezależny od AIP, świadczący zawodowo usługi księgowe. 
 6. Lokal – powierzchnia biurowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,  udostępniona Klientowi, zlokalizowana w Budynku;
 7. Oferta – oferta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny złożona przez Klienta, w formie Zamówienia;
 8. OWSU – niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego;
 9. PAKIET – zdefiniowany w Informacji Handlowej zakres i ilość Usług dostępnych dla Klienta za wynagrodzeniem ryczałtowym;
 10. Regulaminy wewnętrzne – zbiory zasad i regulacji wydane przez zarządców Budynków lub Lokali, w tym przez podmioty trzecie sprawujące zarząd, opiekę lub serwis w zakresie utrzymania sprawności, poprawności oraz zachowania kondycji technicznej Usług finalnie dostarczonych Klientowi;
 11. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy AIP a Klientem której integralną częścią jest zaakceptowane przez AIP Zamówienie złożone przez Klienta, niniejsze OWSU, ewentualna Informacja Handlowa, oraz pozostałe regulaminy świadczenia Usług;
 12. Usługi – Usługi świadczone przez AIP na rzecz Klienta do których zastosowanie mają niniejsze OWSU;
 13. Uzgodnienia Indywidualne – część dokumentu Zamówienia stwierdzająca treść indywidualnych uzgodnień zawartych pomiędzy AIP a Klientem, wskazujących na modyfikację brzmienia Umowy względem treści OWSU;
 14. Wymagania Prawne – akty prawne oraz postanowienia umów zawartych przez AIP z podmiotami trzecimi kształtujące zakres i charakter Usług dostarczanych finalnie Klientowi;
 15. Zamówienie – dokument stwierdzający fakt złożenia przez Klienta wobec AIP, Oferty zawarcia Umowy o treści odpowiadającej zakresowi i warunkom świadczenia Usług wskazanemu w OWSU;
 16. Zarządca Budynku – podmiot będący właścicielem budynku bądź upoważniony przez właściciela budynku do którego zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Budynkiem;
 17. Zarządca Lokalu – osoba upoważniona przez AIP, do której zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Lokalem.

 

 1. Postanowienia ogólne, tryb zawarcia Umowy

 

 1. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej, po uprzednim zaakceptowaniu przez AIP, Oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Klienta w formie Zamówienia.
 2. Wszelkie, katalogi, prospekty, ogłoszenia i inne informacje handlowe o podobnym charakterze skierowane zarówno do odbiorcy indywidualnego jak i masowego, emitowane przez AIP (dalej: Informacja Handlowa), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zaś Strony poczytywać je będą jako zaproszenie do zawarcia Umowy. Informacje te odpowiadają stanowi rzeczy na dzień ich opublikowania, są aktualne w oznaczonym w ich treści okresie i obowiązują w dniu zawarcia Umowy oraz w okresie jej trwania.
 3. Podstawą prowadzonych przez Strony negocjacji w przedmiocie zawarcia Umowy jest Informacja Handlowa określająca rodzaje i zakres Usług świadczonych przez AIP. W szczególności w przypadku gdy zastrzeżenia bądź modyfikacje dokonane zostały jednostronnie przez Klienta, poczytuje się je za niezastrzeżone. W takim przypadku AIP jest uprawnione do przyjęcia Oferty Klienta, tak jakby zastrzeżenie bądź modyfikacje dokonane jednostronnie przez Klienta nie zostały poczynione, bądź do odrzucenia Oferty.
 4. Postanowienie pkt. III.3. nie uchybia możliwości odmiennego uregulowania praw  i obowiązków w drodze  Uzgodnień Indywidualnych. W każdym przypadku woli Stron zawarcia Umowy, o treści odbiegającej od OWSU, Strony uzgodnią odstępstwa w drodze Uzgodnień Indywidualnych. Odstępstwa od OWSU, wprowadzone w sposób inny niż w drodze Uzgodnień Indywidualnych, poczytuje się za niezastrzeżone.
 5. Strony uznają, iż brak odpowiedzi AIP na Ofertę Klienta w żadnym przypadku nie będzie uznany za przyjęcie Oferty, niezależenie  od  charakteru  stosunków  łączących  Strony.  Niniejszym,  Strony  wyłączają  stosowanie  art.  682   Kodeksu  cywilnego.  Tym samym jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w każdym przypadku przedłużenia bądź zawarcia nowej Umowy, Klient zobowiązany jest do złożenia nowej Oferty.
 6. W przypadku niedostępności świadczenia po dniu złożenia Oferty, uznaje się ją za niewiążącą żadnej ze Stron.

 

 1. Zestawienie Usług

 

 1. W ramach PAKIETU, stosownie do złożonego przez Klienta zamówienia, AIP oferuje poniżej opisane Usługi.

 

 1. Usługa Wiedza, obejmuje:
  1. StartUp KickOff - indywidualne spotkania z Dyrektorem Inkubatora , których celem jest pomoc w ukształtowaniu wizji i modelu biznesowego planowanego przedsięwzięcia. StartUp Kick-off trwa około 60 min, a ich ilość i częstotliwość ustalana jest indywidualnie z Klientem
  2. StartUp Training - cykl spotkań poruszających tematy z różnych dziedzin biznesu (zakresu zarządzania, budowania wizji przedsiębiorstwa, wdrażania innowacji, marketingu, księgowości, finansów, prawa i wielu innych dziedzin), w trakcie których przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces dzielą się swoim doświadczeniem i strategiami na rozwój startupu. Aktualny kalendarz spotkań StartUp Training publikowany jest na portalu przedsiebiorca.pl.
  3. StartUp Mentoring - indywidualne spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami oraz praktykami z różnych branż. StartUp Mentoring odbywa się w formie bezpośrednich spotkań lub w formie wideokonferencji.
 2. Usługa StartUp Contracts - system usług B2B, mający na celu ułatwienie Klientom pozyskania nowych zleceń i nawiązania współpracy biznesowej w ramach społeczności Polski Przedsiębiorczej, oferując również przywileje wynikające ze skali dużych przedsiębiorstw.
  1. Program B2B - to zintegrowana oferta usług i promocji wspierających prowadzenie własnej działalności. Wygodne prowadzenie biznesu zapewniają czołowi dostawcy świadczeń B2B. Aktualna lista dostawców dostępna jest na stronie www.przedsiebiorca.pl ;
  2. Program lojalnościowy i rabatowy - w ramach Usługi Klient otrzymuje dostęp do usług i produktów firm partnerskich z AIP na preferencyjnych warunkach. Aktualna oferta usług i partnerów dostępna jest na stronie www.przedsiebiorca.pl.

 

 1. Usługa „COWORKING"

 

 1. Usługa COWORKING obejmuje doraźny dostęp do biura w Lokalu w wybranej przez Klienta lokalizacji, ze wskazanych na stronie www.przedsiebiorca.pl. AIP oświadcza, iż przestrzeń biurowa i wydzielone w niej stanowiska  robocze COWORKING są współużytkowane przez Klientów AIP, a korzystanie z nich nie odbywa się na zasadzie wyłączności.
 2. W ramach usługi COWORKING dostępnej w PAKIECIE Klient jest uprawniony do korzystania ze stanowiska roboczego COWORKING, umiejscowionego w wielostanowiskowej, ogólnodostępnej powierzchni biurowej w Lokalu.  AIP nie gwarantuje dostępności stanowiska roboczego w terminach wybranych przez Klienta.
 3. Dostępność stanowiska roboczego COWORKING w określonych dniach czy godzinach uzależniona jest od Regulaminu danego Lokalu oraz od dostępności przestrzeni Lokalu.
 4. Wszelkie uzgodnienia dotyczące Usługi w danym Lokalu prowadzi z Klientem Zarządca tego Lokalu.
 5. Klient jest uprawniony do niezakłóconego korzystania z Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i ograniczeniami wynikającymi z pozostałych postanowień OWSU oraz Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu.
 6. Poza zakresem dozwolonego korzystania z Lokalu leży działalność: (a) wymagająca znacznej częstotliwości odwiedzin gości, w szczególności zmierzająca do powołania placówki której podstawową funkcją jest bezpośrednie oferowanie bliżej nieokreślonej grupie podmiotów  trzecich, możliwości  nabycia towarów i usług wytworzonych bądź dystrybuowanych przez Klienta; (b) której prowadzenie sprowadza uciążliwe immisje względem osób trzecich znajdujących w Budynku, Lokalu, bądź otoczeniu Budynku; (c) produkcyjna i wytwórcza; (d) z natury której wynika potrzeba użycia urządzeń lub takiego systemu organizacji pracy, który  będzie uciążliwym dla pozostałych Klientów.
 7. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji oraz zmian substancji Lokalu, w szczególności mających nastąpić poprzez wstawianie dodatkowego wyposażenia Lokalu, montaż dodatkowych elementów wystroju, zmiany aranżacji, kolorystyki bądź innego rodzaju wyposażenia Lokalu lub samego miejsca roboczego.
 8. Klient obowiązany jest informować AIP niezwłocznie o wszelkich uszkodzeniach, które wystąpią w obrębie Lokalu, a zwłaszcza uszkodzeń miejsca roboczego, zaś w razie ryzyka powstania szkody, Klient obowiązany jest podjąć dostępne w zakresie swych możliwości, działania w celu zmniejszenia lub ograniczeniu jej powstania w większym rozmiarze.
 9. Klient obowiązany jest nie wnosić na teren Lokalu: (a) materiałów mogących sprowadzać niebezpieczeństwo naruszenia życia lub zdrowia, lub zagrażać wystąpieniu szkody w mieniu AIP lub innych osób współkorzystających z Lokalu, w szczególności substancji toksycznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; (b) materiałów pochodzących z przestępstwa lub których posiadanie jest niezgodne z przepisami prawa.
 10. Klient jest uprawniony do korzystania z przeznaczonych do użytku wspólnego pomieszczeń, urządzeń i instalacji, a zwłaszcza: (a)           pomieszczenia toalet; (b)  sieć  teleinformatyczna  wraz  z  dostępem  do  sieci  Internet;  (c)  punkty  dostępowe  poboru  energii  elektrycznej.
 11. Klient niniejszym oświadcza, iż jest mu wiadomym fakt, że powierzchnia Lokalu przeznaczona do użytku wspólnego, jest oferowana podmiotom trzecim do wyłącznego korzystania. Okoliczność zawarcia przez AIP z osobą trzecią umowy, której przedmiotem będzie oddanie do wyłącznego  korzystania  pomieszczeń  wspólnych, w tym określonych miejsc roboczych COWORKING,  nie  stanowi  naruszenia  postanowień  Umowy  zawartej  z  Klientem.  Ze  względu  na zawarcie z podmiotem trzecim umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienie Klienta do korzystania z pomieszczeń wspólnych może zostać czasowo ograniczone, co nie stanowi naruszenia postanowień Umowy.
 12. Klient nie jest uprawniony do zamieszczenia w Lokalu lub Budynku, jakichkolwiek oznaczeń, w tym logotypów oraz szyldów, informujących o prowadzonej działalności gospodarczej, bez wcześniejszego uzgodnienia z AIP.
 13. W każdym przypadku Klient obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminów wewnętrznych, w tym postanowień regulaminów porządkowych, zaleceń oraz instrukcji wydawanych przez Zarządcę Lokalu lub Zarządcę Budynku.
 14. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie stanowisk roboczych COWORKING osób trzecich obecnych w Lokalu, wymuszona w szczególności względami komunikacyjnymi.
 15. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Lokalu, osób trzecich wykonujących czynności serwisowe, porządkowe, rekonstrukcyjne i tym podobne, powierzone przez AIP bądź właściciela Budynku.
 16. Po każdoczesnym zakończeniu korzystania z Lokalu, w tym w szczególności z miejsc roboczych COWORKING, Klient obowiązany jest do  pozostawienia  Lokalu  w  stanie  pierwotnym,   w szczególności zobowiązując się do: (a) pozostawienia Lokalu w ogólnej czystości, pozwalającej na natychmiastowe korzystanie z Lokalu przez innego Klienta (b) usunięcia rzeczy i dokumentów.
 17. Klient opuszczając Lokal lub miejsce robocze COWORKING obowiązany jest udostępnić je Zarządcy Lokalu w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowego korzystania z Lokalu.
 18. Prawa i obowiązki AIP:
 1. W celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz wykonania zarządu nad Lokalem, AIP jest uprawnione do: (1) ograniczenia dopływu światła lub świeżego powietrza, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione prowadzonymi przez Zarządcę Budynku lub Zarządcę Lokalu, pracami serwisowymi lub remontowymi; (2) ograniczenie innych warunków korzystania z Lokalu;
 2. W każdym przypadku AIP, przy dokonywaniu czynności o których mowa w pkt. 4.18.a). będzie dążyć do sprowadzenia na Klienta jak najmniejszej uciążliwości.  W szczególności,  w zakresie  istniejących możliwości technicznych, organizacyjnych  i logistycznych, AIP będzie dokonywać czynności wymienionych w pkt. 4.18.a), przy opustoszałych pomieszczeniach bądź w sytuacji gdy nie sprowokuje to bezpośredniej przeszkody w korzystaniu przez Klienta z Usługi.
 1. W razie braku przeciwnych zastrzeżeń, kwoty uzgodnione jako należne z tytułu świadczenia Usługi, stanowią całość wynagrodzenia AIP z tytułu Usługi, bez powiększania tej kwoty o stawki opłat z tytułu korzystania z mediów oraz utrzymania powierzchni wspólnych.
 2. Klient zobowiązuje się nie udostępniać Lokalu do korzystania przez osobę trzecią, ani nie dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody AIP.
 3. AIP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych przez Klienta do Budynku lub Lokalu.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z Lokalu inaczej niż na podstawie zawartej z AIP umowy lub po okresie obowiązywania Umowy, Klient zapłaci na rzecz AIP, opłatę z tytułu bezumownego korzystania z Lokalu w wysokości stanowiącej dwukrotność wynagrodzenia miesięcznego za PAKIET,  naliczoną przy odpowiednim zastosowaniu zasad obliczania czynszu, za cały okres bezumownego korzystania z Lokalu lub danego miejsca roboczego COWORKING.

 

 1. Usługa FINANSE
  1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt iż usługi ofertowane Klientowi są wykonywane przez Księgowość, z którą AIP prowadziło negocjacje w celu uzyskania najbardziej korzystnej oferty świadczenia usług dla Klientów.  W związku z powyższym Klient składa następujące oświadczenia: a)  Klient wyraża zgodę  iż wszelkie informacje, w tym dokumenty pochodzące od Klienta udostępnione AIP w celu wykonywania usługi mogą być dalej przekazywane przez AIP do Księgowości, która będzie wykonywała daną usługę; b) Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na istniejące ograniczenia prawne, korzystanie z Usług księgowo - finansowych wymagać będzie uprzedniego zawarcia odrębnej  umowy  pomiędzy Klientem a Księgowością.
  2. Strony oświadczają, iż znany jest im fakt, iż wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług księgowych ponosi Księgowość, z którą Klient zawarł umowę o świadczenie takich usług. Strony przyjmują do wiadomości, iż AIP jedynie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Księgowością oraz w dokonywaniu rozliczeń pomiędzy Klientem a Księgowością.
  3. Klient oświadcza iż ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność informacji, w tym dokumentów, przekazywanych AIP dla potrzeb wykonania usługi przez Księgowość.
  4. Usługi świadczone są wyłącznie w zakresie prawa polskiego, oraz obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa Unii Europejskiej oraz wyłącznie w języku polskim, chyba że z treści Uzgodnień Indywidualnych pomiędzy Klientem a Księgowością bądź zakresu Usługi, wynika inaczej.
  5. W przypadku zawarcia przez Klienta Umów na więcej niż jeden PAKIET zakres oraz wymiar usług księgowych nie ulega zwiększeniu.
  6. AIP informuje, iż w ramach wynegocjowanych ogólnych warunków świadczenia usług przez Księgowość na rzecz Klientów, świadczone są usługi księgowe obejmujące co najmniej:
 1. księgowanie do 10 sztuk dokumentów (kosztowych i przychodowych);
 2. księgowanie kolejnych dokumentów dodatkowo płatne 2 zł /szt.;
 3. ewidencje środków trwałych i wyposażenia;
 4. wypełnianie i wysyłkę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K;
 5. wypełnianie i wysyłkę deklaracji ZUS DRA - raz w roku, przy zmianie wysokości składek;
 6. zawiadomienia e-mailowe dotyczące terminów i wysokości podatków do zapłacenia, a nadto dotyczące zmian wysokości składek ZUS;
 7. wprowadzenie oraz krótkie omówienie zasad wystawiania faktur/rachunków kosztów, poprawności opisów itp. - ok. 3o min. (początek współpracy z Klientem).
 1. Pozostałe warunki świadczenia Usługi księgowo – finansowej określa treść Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Księgowością.

6. Usługa PRAWO

 1. W ramach Usługi PRAWO Klient jest uprawniony do korzystania z Bazy Wzorów dostępnej na wskazanej Klientowi stronie internetowej.
 2. Wszelkie prawa autorskie do treści dostarczanych w ramach Bazy Wzorów pozostają własnością Fundacji AIP. Klient zobowiązuje się niewykorzystywania komercyjnego pozyskanych treści, w tym w szczególności odsprzedaży, odpłatnego ich udostępniania na dowolnej podstawie lub innego komercyjnego użytku.
 3. Dodatkowe usługi prawne mogą zostać zlecone przez Klienta na mocy odrębnej umowy. Wynagrodzenie dodatkowe oraz zasady płatności za usługi prawne ustalone zostaną na mocy indywidualnych uzgodnień.
 4. W ramach każdego z Pakietów Klient jest uprawniony do korzystania z Pieczęci Windykacyjnej tylko przez czas trwania Umowy oraz tylko i wyłącznie na wystawionych przez Klienta fakturach VAT. Klient zobowiązany jest chronić Pieczęć Windykacyjną przed wykorzystaniem jej przez osoby nieuprawnione oraz powinien zwrócić Pieczęć najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy.

 

 1. Płatności

 

 1. Klient obowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez AIP Usług w ramach wykupionego PAKIETU.
 2. W przypadku gdy należyte wykonanie Usług wymaga opłat dodatkowych (zwłaszcza o charakterze administracyjnym, np. opłaty skarbowe, opłaty sądowe, koszty przejazdów, zakwaterowania i inne) Klient zostanie poinformowany o kwocie oraz konieczności poniesienia  tych  opłat.  Do  opłat  dodatkowych,  o  których  mowa  zdanie  powyżej  znajdują  odpowiednie  zastosowanie  postanowienia niniejszego rozdziału.
 3. W braku przeciwnych zastrzeżeń, wszelkie kwoty należne AIP z tytułu korzystania z Usług zostały podane w wysokościach netto i zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i Usług.
 4. Wszelkie płatności na rzecz AIP dokonywane będą w złotych polskich.
 5. Wszelkie kwoty  podane  przez  AIP  w  walutach  obcych  podlegają  przeliczeniu  na  złote  polskie,  przy  zastosowaniu  kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski najbardziej aktualnego względem dnia dokonania zapłaty.
 6. W razie braku postanowień odmiennych, Strony uzgadniają iż wszelkie płatności Klienta na rzecz AIP dokonywane będą przed rozpoczęciem świadczenia Usługi (płatność „z góry").
 7. W zależności od zakresu oraz charakteru Usług kwota umówionego wynagrodzenia należnego AIP może być złożona ze zryczałtowanej opłaty stałej (dalej „Abonament") oraz z opłaty o zmiennej wysokości, zależnej od umówionych czynników cenotwórczych (dalej „Opłata zmienna").
 8. W przypadku Usług rozliczanych, w stałych okresach rozliczeniowych za które odpłatność jest określona Abonamentem, Klient uiszcza należną kwotę bez wezwania oraz dopełnienia jakichkolwiek  czynności formalnych ze strony AIP, najpóźniej na 3 dni  przed początkiem pierwszego oraz każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.
 9. W przypadku Usług za które wynagrodzenie równocześnie jest złożone z Abonamentu oraz z Opłaty zmiennej, AIP może uzależnić wykonanie Usług, od wcześniejszego uiszczenia przez Klienta zaliczki na poczet składnika wynagrodzenia dotyczącego Opłaty zmiennej. Ewentualnie powstałe niedopłaty w należnej kwocie Opłaty zmiennej będą uiszczane przez Klienta w terminach przewidzianych dla płatności wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.
 10. Datą dokonania płatności jest dzień uznania na rachunku bankowym AIP.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień odrębnych oraz przepisów prawa, Strony ustalają, iż niezależnie od późniejszych poleceń bądź oświadczeń Klienta, dokonywane przez niego płatności będą zaliczane w następującej kolejności: (a) zaległości z tytułu wykonanych Usług o najdawniejszym terminie wymagalności wraz z odsetkami; (b) kary umowne; (c) inne opłaty dodatkowe (c) pozostałe należności.
 12. Nie dokonanie płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, w terminie przewidzianym w ust. 8. uprawnia AIP do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy dokonane wskutek okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej Umową, jeżeli AIP było gotowe do świadczenia Usługi.
 13. Zważywszy, iż wszelkie przyszłe Umowy stanowić będą Umowy wzajemne, Strony uzgadniają, iż w przypadku  gdy  Klient pozostaje w zwłoce z wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umów, AIP jest uprawnione do wstrzymania się od świadczenia którejkolwiek ze świadczonych Klientowi Usług. Wstrzymanie się od świadczenia Usług w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, nie stanowi naruszenia praw Klienta.

 

 1. Pozostałe postanowienia
 1. Zastrzeżenia:
  1. AIP w każdym czasie, może zażądać dostarczenia dokumentów lub zapewnień/oświadczeń pochodzących od osób trzecich na okoliczność istnienia faktów mających, w ocenie AIP, istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy, zaś Klient będzie zobowiązany do ich dostarczenia we wskazanym terminie. Uchybienie przez Klienta zobowiązaniu o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi przyczynę rozwiązania przez AIP Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  2. AIP, w każdym czasie może zażądać od Klienta wykazania istnienia stosunku prawnego którego  stroną  jest  Klient,  jeżeli istnienie takiego stosunku prawnego w ocenie AIP przedstawia istotne znaczenie dla zawarcia lub wykonania Umowy. Postanowienie pkt 1.1. powyżej, stosuje się odpowiednio.
 2. Czas obowiązywania Umowy:
  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  2. Na mocy Uzgodnień Indywidualnych, umowa może zostać zawarta na oznaczony wskazany w umowie. Jeżeli taka Umowa nie zawiera postanowień, w sposób wyraźny odnoszących się do okresu obowiązywania Umowy, Strony uznają iż Umowa taka została zawarta na czas oznaczony 3 miesięcy.
 3. Dokumenty uprawniające:
  1. W celu poświadczenia uprawnień Klienta wynikających z Umów, AIP może emitować znaki legitymacyjne lub wydawać urządzenia dokonujące automatycznej weryfikacji uprawnień Klienta.
  2. Urządzeniem o którym mowa w ust.3.1. jest „karta magnetyczna" przez co Strony rozumieją cyfrowy nośnik informacji, dotyczącej ilości oraz zakresu niektórych Usług zakupionych przez Klienta, pełniąca jednoczesną rolę karty dostępowej do pomieszczeń (dalej Karta).
  3. Karta zostaje wydana Klientowi w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy i wniesienia opłaty za pierwszy pełen okres płatności.
  4. Wszelkie przypadki zgłoszenia zagubienia utracenia kradzieży Karty powinny zostać niezwłocznie zgłoszone AIP.
  5. AIP nie jest odpowiedzialne za szkody Klienta, powstałe wskutek posługiwania się Karta przez osobę trzecią w sposób nieuprawniony, w odniesieniu do wszelkich przypadków naruszeń zaszłych w czasie przed zgłoszeniem AIP zdarzeń o których mowa w ust. 3.4..
  6. Karta podlega zwrotowi w przypadku wygaśnięcia Umowy.
 4. Reklamacje:
  1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem niniejszej Umowy, należy wnosić pisemnie na adres siedziby AIP.
  2. Strony ustalają, iż warunkiem  poddania  sporu  pod rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego  jest brak rozpoznania  reklamacji w terminie 30 dni od daty przekazania jej przez Klienta, bądź jej uprzednie negatywne rozstrzygnięcie.
  3. Termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w pkt. 4.2. może zostać wydłużony, jeżeli dla prawidłowego i kompletnego jej rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z udziałem instytucji oraz organów zewnętrznych.
  4. Termin o którym mowa w 4.2. zostaje zawieszony na okres, począwszy od dnia zwrócenia się  przez  AIP  do  Klienta  o udzielenie odpowiednich informacji, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, do czasu ich udzielenia przez Klienta.
 5. Siła wyższa:
  1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla  celów  OWSU zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu, uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub opanować zdarzenia lub jego konsekwencji (Zdarzenie Siły Wyższej). Brak środków finansowych nie jest uważany za Zdarzenie Siły Wyższej.
  2. Zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej zwalnia Stronę z jej obowiązków wynikających z OWSU przez czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej albo przez okres konieczny do wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty kwot, które stały się wymagalne przed zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej. Strona powołująca się na zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, jego podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania.
  3. Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z OWSU wskutek Zdarzenia Siły Wyższej dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania lub opanowania konsekwencji takiego zdarzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy
  1. AIP jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem  natychmiastowym w  przypadku: (a) wszczęcie przez właściwe organy postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przez Klienta wykroczenia lub przestępstwa; (b) wysokiego zagrożenia niewypłacalnością, w  szczególności potwierdzoną ujawnieniem wpisu  o Kliencie  w  ramach działalności Biura  Informacji Gospodarczej prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ujawnienia wpisu o Kliencie, w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nawet bez związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową; (c) wszczęcia przeciwko Klientowi postępowania egzekucyjnego  (d)  złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Klienta (e) powołania dla Klienta kuratora (f) opóźnieniu w zapłacie opłat należnych AIP, których łączna wysokość jest równa należnościom z tytułu świadczenia Usług w ramach PAKIETU, za co najmniej jeden pełny okres płatności, zaś pomimo powiadomienia Klienta o opóźnieniu, Klient nie uiści całości zaległości w terminie 5  dni  od  daty  otrzymania wezwania AIP; (g) prowadzenia działalności niezgodnie z rodzajem działalności określonym w Umowie, bądź posiadanymi uprawnieniami, (h) gdy Klient, lub osoba za którą ponosi odpowiedzialność, niszczy lub zaniedbuje Budynek bądź Lokal powodując szkodę lub sprowadzając zagrożenie wystąpienia szkody; (i) działania przez Klienta, lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, na szkodę AIP; (j) wykraczania przez Klienta w sposób uporczywy przeciwko postanowieniom Umowy lub Regulaminów Wewnętrznych, i pomimo zawiadomienia dokonanego przez AIP, nie zaprzestania naruszeń bądź nie usunięcia skutków  zaistniałych naruszeń (k) gdy Klient, lub osoba za którą ponosi odpowiedzialność poprzez swe zaniechania lub działania sprowadza zagrożenie dla życia lub zdrowia, bądź innego rodzaju powstania niepowetowanej szkody, niekoniecznie o charakterze materialnym.
  2. W każdym przypadku każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
  3. Postanowienia pkt 6.1. - 6.2. powyżej nie uchybiają postanowieniom odrębnym przewidzianym w Umowie.
 7. Odpowiedzialność.
  1. W zakresie najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa, odpowiedzialność AIP za szkody zostaje wyłączona, w tym zarówno w granicach, utraconych korzyści, jak i powstałej wskutek winy nieumyślnej.
  2. Bez uszczerbku dla postanowienia pkt 7.1, AIP nie ponosi odpowiedzialności, zarówno deliktowej jak i kontraktowej, za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, za co odpowiedzialność ponoszą podmioty trzecie pozostające poza rozsądnym wpływem AIP (tj. którym AIP nie może się efektywnie przeciwstawić za pomocą środków prawnie dopuszczalnych i nie wymagających niewspółmiernych starań oraz kosztów), w szczególności jeżeli skutkiem tych działań jest przerwa w świadczeniu Usług, ograniczenie dostępności Usługi, opóźnienia w realizacji Umowy. We wszelkich przypadkach o których mowa  w zdaniu poprzednim, działania AIP zostaną ograniczone do ponaglenia takiego podmiotu trzeciego i wzywania do natychmiastowego przywrócenia dostarczanych świadczeń, a w razie braku skuteczności powyższych działań do wyboru innego podmiotu trzeciego jako dostawcy tych Usług. W szczególności AIP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następujących okoliczności: (a) usług świadczonych przez Księgowość, (b) przerwy w dostawie mediów oraz Usług świadczonych przez podmioty trzecie (c) prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych w Lokalu oraz jego otoczeniu (d) działania innych korzystających z pomieszczeń Lokalu lub Budynku.
  3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko AIP, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), a związanych z działalnością prowadzoną przez Klienta, AIP niezwłocznie powiadomi Klienta o w/w okoliczności. Powiadomienie Klienta przez AIP jest równoważne z wezwaniem Klienta do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Klient udzieli wszelkiej pomocy w zakresie wszczętego postępowania. W szczególności na żądanie Zamawiającego, Klient w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Zamawiającego jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Klient zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić  zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, poniesione przez osoby o których mowa w zdaniu pierwszym.
 8. Działalność konkurencyjna.
  1. Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem AIP, polegającej na oferowaniu Usług objętych PAKIETEM w przypadkach innych niż uzgodnione pisemnie z AIP.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub zobowiązań wynikających z Umów, bez uzyskania wyraźnej zgodny AIP na takie przeniesienie.
 2. Klient oświadcza i akceptuje fakt, iż niektóre z Usług mogą być świadczone przez AIP przy pomocy podmiotów trzecich. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez AIP podmiotom trzecim informacji dotyczących Klienta, w zakresie który niezbędny będzie do wykonania danej usługi. W każdym przypadku AIP zobowiąże podmioty, którym dane te udostępnia, do zapewnienia poszanowania interesów Klienta, w tym do zapewnienia zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanej podmiotom trzecim.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień, przewidujących w sposób wyraźny i niedorozumiany inny sposób zawiadomień oraz formy powiadomienia przewidzianej w przepisach prawa, Strony ustalają iż, wszelkie powiadomienia, oświadczenia woli lub wiedzy Stron, w związku z Umową włączając wzajemne przesyłanie dokumentów sporządzonych przez osoby trzecie będą składane w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; na następujące adresy: (a) do AIP: na adres wskazany w Umowie,  (b) do Klienta: adres wskazany w Umowie.
 4. Wszelkie zmiany OWSU mają moc obowiązującą od daty wskazanej w ich treści, nie wcześniejszej jednak niż 14 dni od dnia ich publikacji.
 5. Informacja o zmianie OWSU wraz z zakresem wprowadzonych zmian udostępniana jest Klientowi co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, przy zastosowanie jednego z następujących kanałów kontaktu: (a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, (b) pisemnie.
 6. W przypadku gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian OWSU, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia od dnia, w którym Klient miał możliwość zapoznania się ze zmianami.
 7. Uprawnienie przewidziane w pkt. IX.6. powyżej, jest wyłączone jeżeli zmiany OWSU wynikają z: (a) konieczności dostosowania postanowień OWSU do zmian wynikających z Wymagań  Prawnych,  w szczególności wynikających  z uchylenia, wprowadzenia bądź zmiany przepisów prawa (b) wydania przez sąd bądź organy administracji publicznej orzeczenia mającego skutek w zakresie działalności prowadzonej przez AIP oraz Usług (c) wprowadzenia nowych Usług (d) poszerzenia dotychczasowych uprawnień Klienta.
 8. Strony uznają, iż nie złożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przewidzianym na to terminie jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji zmian wprowadzonych do OWSU. Oświadczenie o wypowiedzeniu przez Klienta Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres wskazany w pkt VII.3. powyżej.
 9. O zakresie i rodzaju Usług, świadczonych przez AIP decyduje wyłącznie treść Umowy zawartej z Klientem. Jeżeli treść OWSU stoi w sprzeczności z postanowieniami Umowy zawartymi w dokumencie Zamówienia, pierwszeństwo znajdują postanowienia zawarte w dokumencie Zamówienia. Jeżeli postanowienia zawarte w dokumencie Zamówienia stoją w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w części dotyczącej Uzgodnień Indywidualnych, postanowienia zawarte w Uzgodnieniach Indywidualnych mają pierwszeństwo.
 10. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne ich, nieważność lub bezskuteczność nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy, jak również na ważność i skuteczność Umowy w całości chyba że z okoliczności niewątpliwie wynika, iż bez nieważnego lub bezskutecznego postanowienia, Strony nie nawiązałyby stosunku prawnego.